​​​​​​Hemşirelerin Sorunlarına Çözüm Önerileri Getirildi

5
587

​​​​​​Hemşirelerin Sorunlarına Çözüm Önerileri Getirildi

Hemşirelik mesleği gelişim sürecinde olan bir meslek olduğu için bir çok
sorun çözüm bekliyor. Hemsire.Com yazarı Selahattin Güntay hemşirelerin sorunlarını 27 madde de ele alarak çözüm önerileri getirdi.
1 – Hemşireliğin meslek kimliği
Hemşirelik meslek kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkemizde bir çok üniversite tıbbi sekreter, fizyoterapist, perfüzyonist, obdisyenlik gibi bir çok alanda mezunlar vermektedir. Fakat bu branşlardan atama yapılmamakta ve iş yükü hemşirelerin sırtına yüklenmektedir. Hemşirelik meslek kimliği kazandırılmalı ve görevleri net bir şekilde belirlenmelidir.
Görev alanları dışında çalıştırılması engelenmelidir. Bu alandaki mevzuat
eksikleri giderilmelidir.
 
2 – Yetersiz istihdam
Hemşirelik açısından en büyük tehlike, yetersiz istihdama bağlı ağır iş yükü. Son 10 yılda sağlık hizmetleri 3 kat artmasına rağmen istihdam edilen personel yeterince azdır. Bu eksiklik fazla mesai ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu durumda malpraktis riskini artırmaktadır. Hemşire istihdamı konusunda batı ülkelerine kıyasla en son sırada yer almaktayız.
Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin işleyişi için yaklaşık 400 bin hemşire
istihdamına gerek vardır. Aktif çalışan 130 bin hemşire ile hasta memnuniyeti %40 seviyesinden % 80 seviyesine çıkmıştır. Bu 2 katlık artış
hak ettiği değeri görmeyen hemşirelerin özverili çalışamasının bir
neticesidir. Sağlık Bakanlığı etkili istihdamlarda bulunmalıdır. MEB her yıl
50 bin üzeri kişiyi istihdam ederken bu sayı Sağlık Bakanlığında 10 bin
seviyesine kadar inmektedir. Bu 10 bin kişi arasında hemşire istihdamı ise
çok düşüktür.
 
3 – Hemşirelikte uzmanlık
Hemşirelikte uzmanlaşmanın (brsanşlaşmanın) önünü açacak eksik
düzenlemeler ilk fırsatta hayata geçirilmelidir. Hemşirelikte yetersiz de olsa sertifika uygulamaları var fakat bu sertifikalara sahip olmanın kişinin sonraki iş hayatında hiç bir bağlayıcılığı olmamaktadır. Yani kişi, İstanbul’da yeni yoğun bakım hemşiresi iken Konya’ya tayini çıktığında acil hemşireliği yapabilmektedir. Bunun yanı sıra, yüksek lisans ve doktora yapan ebe ve hemşireler eğitimlerine uygun pozisyonlarda istihdam edilmeyebilmektedir. Kişinin eğitimi ile uyumlu birimde görev yapması, iş doyumunu ve verimini artıracağından dolayı, uzmanlıkla ilgili geleceğe dönük planlamalar yapılmalıdır.
 4 – Hemşirelikte özerklik
Hemşirelik, meslek olmanın gerektirdiği şartlardan özerklik ilkesi hayata
geçirilmelidir. Hemşirelik mesleğinde hekime yardımcı olan sağlık elemanı
algısına son verilmelidir. Bu durum mevzuatlarca düzenlenmelidir.
 
5 – Yeterli istihdam
Hemşireler istihdam yetersizliğinden dolayı her ay 10 – 12 gün 24 saatlik
nöbetler tutmaktadır. Bu hemşirenin eşinin de sağlık çalışanı olduğu ve bu
şekilde çalıştığı düşünülürse aile bireylerinin bir birini görmesi azalmış ve
aile bütünlüğü sağlanamamış olmaktadır. Buda sağlık çalışanlarının
boşanma oranını ciddi oranda artırmaktadır. Mevcut nöbet yoğunluğunun
aile bütünlüğüne, aile bireylerinde aile bilincinin gelişmesine verdiği zararlar ve bunların boşanma oranına etkisi araştırılmalıdır. Nöbet aile hayatını yok eden bir risk olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun önüne etkin istihdam politikası izlenmeli ve hemşirelerin hemşirelik dışında çalıştırılmasına son verilmelidir.
 
6 – Ek ödemede adalet
Performansa dayalı ek ödeme uygulamaları ve bu ek ödemelerin çalışanlar
arasında adaletli bir şekilde paylaşılmaması, tüm sağlık çalışanlarında
olduğu gibi hemşirelerin iş motivasyonunu bozan en temel faktördür.
Performans sistemi çalışanlar arasında adil bir dağılım olacak şekilde
düzenlenmelidir. Dağıtılabilir döner sermaye havuzu genişletilerek
yapılacak katsayı değişiklikleri ile çalışanların emeklerinin karşılığı olan ek ödemeyi adaletli şekilde almaları sağlanmalıdır.
 
7 – Hemşire yardımcılığı
“Hemşire Yardımcılığı” isimi ve görev tanımları hemşirelik mesleği
açısından riskli bir uygulamadır. Çalışmanın, daha önce bir örneği olmamasına karşın, yasal düzenleme yapılarak uygulamaya geçirilmiş olmasının, hemşirelik mesleğinin saygınlığını ve gelişimini zedelemektedir.
“Bakım Destek Çalışanı” veya “Klinik Destek Personeli” gibi farklı bir isim
belirlenerek, görev tanımları net olmalıdır. Görev tanımlarındaki “hemşirenin gözetimi altında” şeklinde başlayan ifadeler, hemşirelere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. (Sağlık-Sen’in görüşü bende destekliyorum.)
 
8 – Meslek kimliğini güçlendirmek
Hemşirelerinde içinde bulunduğu sağlık çalışanlarının;
 Hekim dışı sağlık çalışanı
 
 Yardımcı sağlık personeli
 
 Diğer sağlık personeli
 
 Aile sağlığı elemanı
vb. ifadelerle tanımlanması, sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını
zedelemektedir. Sağlık çalışanlarının tüm Türkiye’de “sağlık çalışanı” olarak tanımlanması, mesleki kimliklerini güçlendirecektir.
 
9 – Personel dağılım cetveli
Kurumların Personel Dağılım Cetvellerinde (PDC), mevcut durumda
kendilerinde çalışmayan (geçici görevde olan, ücretsiz izinde olan vb.)
hemşireler de gözüktüğünden aktif çalışan hemşire sayısı var olandan çok
daha fazla görülmekte ve bu durum yeni hemşire gelmesine engel
olmaktadır. Aktif çalışmayan hemşirelerin sistemde gözükmemesi veya
herkesin kadrosunun çalıştığı kuruma aktarılması elzemdir.
 
10 – Sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi, hemşirelik mesleğini idari
açıdan temsil eden başhemşirelik kadrosuna atanabilmek için en az 4 yıllık
hemşirelik mezunu ve 10 yıllık tecrübe şartı aranırken; 663 sayılı KHK ile
birlikte Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olabilmek için herhangi bir lisans
mezunu olmak ve 5 yıllık tecrübe yeterli görülmüştür. Bu durum, yönetim
kadrolarına sağlık dışı alanlardan atamalara mahal verebileceği gibi saha tecrübesi yeterli olmayan kişilerin atanabilmesine de yol açacaktır.
Hemşirelerin yönetimi yine hemşire kişiler tarafından yürütülmelidir.
 
11 – Hastane yöneticiliği
Hastane Yöneticilerinin hekimden olması kaliteyi ve verimliliği
azaltmaktadır. 663 sayılı KHK’yla hastane yönetimi başhekimlikten alınıp
hastane yöneticiliği’ne verilmiştir fakat bir çok Kamu Hastaneleri Genel
Sekreterliği bunu ek maliyet olarak görüp hastane yöneticiliğini başhekim’e vermiştir. Buda hekim hiyerarşisine ve yetersiz yönetimlere sebep olmaktadır. Hastane yöneticiliğine üniversitelerin ”Kamu Yönetimi”
bölümlerinden mezun olmuş bu alanda profesyonelleşmiş kişilerden
olmalıdır.
 
12 – Mesleki mali sorumluluk sigortası
Hekimlerin faydalandığı, mesleki mali sorumluluk sigortasının kurum
tarafından karşılanması uygulamasına hemşirelerde dahil edilmelidir
açılmış malpraktis davalarında mağduriyetler yaşanmaktadır.
 
13 – Ek ödemenin emekliliğe yansıması
Devlet istihdam politikalarının gereği olarak bir taraftan kayıt dışı ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmamış istihdam ve gelirlerle mücadele ederken, diğer yandan kendi çalışanının cebine giren ek ödemeyi sosyal güvenlik sistemine dahil etmemektedir. Çalışanların gelirlerinin tamamının, sosyal güvenlik sistemine ve emekliliğe yansıtıldığı düzenleme bir an önce hayata geçirlmelidir.
 
14 – Lisans tamamlama eğitimi
Lise mezunlarına verilen lisans tamamlama hakkından vazgeçilmelidir. Bu
durum hemşireliğe vurulan büyük bir neşterdir. ÖSYM’nin düzenlemiş
olduğu sınavlarda başarı sağlayıp bir üniversitenin lisans hemşirelik
bölümüne yerleşen kişilere yapılabilecek en büyük haksızlık budur. 4 yıllık
üniversite eğitimlerini teorik ve uygulamayla birleştirip maddi olarak zor
şartlarda eğitimini tamamlayan lisans mezunu hemşirelerin başarısını
küçümsenerek görmezden gelinmemelidir.
 

15 – Fazla mesai ücretleri
Nöbet ücretleri artırılmasına rağmen hala günümüz koşullarını
karşılamamaktadır. Dünyanın tüm ülkelerinde ve işçilerde, mesai dışı
çalışmanın karşılığı ve nöbet ücretleri normal mesai ücretinden fazla iken,
sağlık çalışanları nöbet ücreti olarak normal mesainin birim karşılığının
yaklaşık yarısını almaktadır. Nöbet ücretlerinin birim karşılığı, normal
mesainin karşılık geldiği birim ücretinden daha fazla hale getirilmelidir.
 
16 – Kreşler
Özellikle bayan sağlık çalışanlarının en önemli sorunu kreştir. Yirmidört saat hizmet veren kreşler yaygınlaştırılmalıdır. Kreşlerin hangi mekanlar
kullanılarak açılacağı ve bütçesinin nasıl karşılanacağı ile ilgili, sağlık
çalışanları lehinde düzenlenmelidir.
 
17 – Servis hizmetleri
Bakanlık merkez teşkilatlarına sağlanan servis hizmetleri, 7/24 hizmet veren hastanelere sağlanmamaktadır. Sağlık çalışanlarının servis hizmetlerinden faydalanması sağlanmalı veya ulaşım yardımı yapılmalıdır.
 
18 – Muayene önceliği
Daha öncesinde sağlık çalışanlarına verilen muayenelerde öncelik artık
verilmemekte ve sağlık kurumlarında muayene süresi beklediğinden, uzun
süreli hizmet kayıpları yaşanmaktadır. Muayene öncelik hakkı, sağlık
çalışanlarına yeniden verilmelidir.
 
19 – Sağlıkta şiddet
Sağlıkta şiddet gün geçtikçe artmaktadır. Çalışan sağlığı ve güvenliği
konusunda kurumlardaki mevcut uygulanmalar yeterli bulunmamaktadır.
Şiddet uygulayan kişinin yargılanmasının tutukluluk süresi içinde yapılması ve 24 saat gözaltında tutulmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasına karşın uygulamada çok fazla karşılığı bulunmamaktadır. Yapılan yasal düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı, sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişi, 6 ay boyunca sağlık güvencesiz kalmalı ve harcamaları kendileri karşılamalıdır.

20 – İzin ve raporlar
Sağlık çalışanları izinli ve raporlu oldukları dönemde, döner sermayelerinde kesinti olmaktadır. Sağlık çalışanlarının 666 sayılı KHK ile düzenlenen sabit ödeme katsayıları artırılarak, kişilerin izinli ve raporlu olduğu dönemlerdeki kayıpları karşılanmalıdır.
 
21 – Doğum izni
Ücretli doğum izin süreleri maalesef yeterli değildir. Doğumdan önce 8
hafta, doğumdan sonra 8 hafta olan ücretli doğum izinleri, doğumdan önce
12 hafta doğumdan sonra 12 hafta olarak yeniden düzenlenmelidir.
 
22 – Mobbing
Amirleri ve iş arkadaşları tarafından hemşirelere mobbing uygulamaları
giderek arttığı gözlemlenmektedir.İş yerinde mobbing uygulamaları ile ilgili tanımlamalar ve yasal düzenlemeler daha net hale getirilmeli ve özellikle sağlık hizmetleri ortamındaki mobbing vakaları ile etkili mücadele
edilmelidir.

23- Dinlenme alanları ve süreleri
Hemşirelerin dinlenme alanlarının çoğu yerde yetersiz olduğu, hatta
bazen hiçbir dinlenme alanın olmadığı gözlenmektedir. Çalışma
ortamlarında uygun şekilde istirahat alanlarına yer verilmelidir. Nöbetlerde belirli periyotlarla işi aksatmayacak şekilde yarım saatlik molalar olmalıdır.Bu konuda resmi düzenlemeler yapılmalıdır.
 
24 – İş kazası / meslek hastalığı
Özel sektördeki bir sağlık çalışanı, iş ortamında ve işinden dolayı bir
hastalık veya kaza yaşadığı durumda, bu durum iş kazası veya meslek
hastalığı olarak tanımlanmakta, kamuda çalışan bir sağlık çalışanı ise iş
ortamında ve işinden dolayı bir hastalık veya kaza yaşadığında bu hakka sahip olamamaktadır. Kamu çalışanlarına ilişkin meslek hastalığı ve iş kazası uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
25 – İş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği yasası, uygulamada ve yürürlükte olduğu halde
psiko-sosyal riskler, tükenmişlik, radyasyon, fiziksel riskler ve şiddet gibi
birçok riskle karşı karşıya olan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarına gereken önem verilmemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası ile sağlık çalışanlarının mesleki risklerine dair eğitimler verilmeli ve
iş ortamları bu doğrultuda yeniden düzenlenmelidir.
 
26 – Etkin ödüllendirme sistemi
Sağlık kurumlarında etkin bir ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır.
Yapılan tüm düzenlemeler, ceza odaklı yapılmaktadır. Çalışanların
motivasyonunu artıracak, etkin ve verimli ödüllendirme sistemleri
kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. Hemşirelerin verimli ve var gücüyle
çalışması görmezden gelinmektedir.
 
27 – Sendikacılık
Sendikalar bireysel çıkarı değil mesleğin çıkarını gözetmelidir. Hemşireliğin
kazanımları için bir sendika diğer sendikayı rakip olarak görmemeli. Ortak
kazanımlar için birlikte mücadele etmelilerdir.
KAYNAK: Hemsire.Com

5 YORUMLAR

 1. Lise mezununa nasıl lisans tamamlama hakkı verilemez nasıl bir cehalet bu sizde sağlık meslek lisesinden mezun olsaydınız siz de bu durumlardan geçseydiniz kardeşim ve çok net bir durum var EĞİTİM HAKKI ENGELLENEMEZ.

 2. Sağlık sen biz çalışanların durumunu halini bilmiyor mu zannediyorsunuz bal gibi biliyorlar ama kendilerinin eşlerinin dostlarının koltuklarından makamlarından olmamaları için hükümetle ters düşmeye yürekleri yetmiyor kısaca gücün yanında oluyorlar isteseler bunca calisanla greve gitseler iş biraksalar bir günde bütün meseleler çözülür çünkü bu sagliktir hiç bir aksaklığa ertelemeye gelmez millet ayaklanır ama saglik sen sorunları çözmek istemiyor çözüm olunca kendilerine ihtiyaç kalmayacaklarini biliyorlar kısaca sendikanın elinde oyuncak olmayın arkadaşlar sorunları çözmek isteyen bir sendika yıllardır konuşarak değil masaya yumruğunu vursa bu iş biter ama kendi saltanatlari için bizleri feda ediyorlar.eski bir sağlık sen ci

  SAĞLIK SEN sizlerden sağlık çalışanları olarak kişilik karekter duruş vb vb işler istemiyoruz bizlere sizlerin karakteri şahşiyeti duruşun lazım değil herkesin duruşu kendine bu laflar karın doyurmuyor semih bey duruş sergilediniz de ne oldu ne kazandınız söyle bakıyım .
  17 yıldır vatan millet fedakarlık dediniz sesimiz çıkmadı hiç bir iş başaramadınız bunu da bu şekilde örtmeye çalışıyorsunuz ama diğer kurumlara gelince ekonomi zor da demediler öğretim elemanlarına 2000 tl askerlere 400 tl ile 900 tl zam yargıya 2000 tl üzeri zam işçilere dünyanın zammı vbvb tek bizlere iyileştirme yapılmadı semih bey hikaye anlatma sen bizlerin kamuda en düşük maaşı alan bizlerin maasını özlük haklarını dönereini servisini 3600 ek göstergesini sabitin emekliliğe yansıtılmasını hallet düzelt banene senin sendikanın duruşundan bu gidişle başkanlığı sıra süreceğe benzer sende artık asıl işine röntgen teknisyenliğe geri döner flim çekersin artık bizlerin aldığımız maasıda alırsın artık bu maaşla geçinmek zor olacak ama alışırsın artık şimdiki aldığın maasa benzemez

  bu mesleği seçtiğim güne… ulan benle beraber işe başlayan 15 yıllık polis arkadasım 6500 tl den aşağı maas almazken astsubay arkadasım 8000 tl asağı maaş almazken benim hersey dahil elime gecen 4600 tl varmı böyle birsey zamanında dönüp bakmadığımız meslekler bizlerin maasını 2 ye katladı.yeni işe başlayan bir bekçi bile 4800 tl maas alıyor bu ülkede.zabıtası 5500 tl öğretmeni 6000 tl vaizi 8000 tl imamı 4500 tl alıyor.madem bu meslek bu kadar değersiz madem ihtiyac yok kapatın bu bölümleri herseyi doktorlar yapsın Hasta hakları dediler ağzımıza sic….lar şimdi de bu oh ne güzel . öğretmen ler için performans sistemi gelecekti hepsi itiraz etti şimdi gündemde bile yok memursen değil öğretmen sen olmuş sağlık sende bunun altında eziliyor hiçbir kazanım yok iken elimizde ne varsa alıyorlar yazıklar olsun bu meslekten bu bakanlıktan iğreniyorum imkanım olsa başka kuruma geçer 8,5 mesaimi bilirim
  .
  Diğer kurumlarda neden böyle birşey yok memnuniyet sadece hastanelerde var bir vatandaas olarak örneğin adliyede mahkemen var hakim 3 ay sonra ,5 ay sonra kafasına göre gün verirken vatandaşın işi gücü yok mu memnunmu diye sorulmazken sağlıkta tam zıttı var,öğretmenler için performans sistemi gelecekti veliler öğretmenlere puan yani memnuniyet derecesi uygulanacakti bir itiraz ettiler kaldırıldı neden ,maliyeye git tarıma git kısaca bütün kurumlarda vatandaş memnunmu değil mi yasası yok iken it azarlar gibi azarliyorlarken bunlara birşey yapılmazken biz sağlık çalışanlarına zulüm ediliyor perpormansiniz batsın doneriniz batsın zaten son 7 senedir döner alamıyoruz bu gidişle maaşlarda kesinti yapmaya başlayacaklar sağlık sen bunlar hep senin ve üyelerinin sessiz kalmasından dolayı oluyor bir gün sadece bir gün iş bırakılsa greve gidilse .artık bu mesleği yapmaktan iğreniyorum masa başı düz memur ol daha iyi Degerimizin kiymetimizin bilinmesinin muhatap alinmamizin tek çaresi greve gitmek iş bırakmaktır bundan yıllar önce yüzlerce polis nasıl meydanlarda yürüdüler ise bizlerede sıra gelmiş görünüyor kamuda en düşük maaşı alanlar olarak o zaman yapabiliyorlar yapsinlar doktorlar ameliyat larini,baksinlar hastalarına yapsınlar tedavilerini de görelim yapılması gereken hemşire ve sağlık memurlarının toplum sağlığı yani erkek hemşirelerin maaşlarını ve özlük haklarını yüksekmektir.,hasta demek doktor hemşire sağlık memuru demektir gerisi angaryadir tedavilerini yapan hasta ile birebir ilgilenen kişilerdir.adam laborant hastayı görmez hasta yakinini görmez materyal üzerinde makine ile çalışır işi makine yapar olacak ismidir her çalışanı aynı saymak,o zaman hastaları görmeyen çalışanların perpormansini nasıl olcaceksiniz sıfır döner alacak demektir kim puan verecek kapalı kapılar ardında çalışan kişilere

 3. Lisans tamamlamayı neden istemiyorsunuz engellenmesi için uğraşıyorsunuz anlamadım bırakın herkes lisans mezunu olsun.. Ayrıca lisans tamamlamak için 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak lazım. Sağlık mesleklerin Lisans tamamlaması diye birşey yok

 4. Sağlık sen biz çalışanların durumunu halini bilmiyor mu zannediyorsunuz bal gibi biliyorlar ama kendilerinin eşlerinin dostlarının koltuklarından makamlarından olmamaları için hükümetle ters düşmeye yürekleri yetmiyor kısaca gücün yanında oluyorlar isteseler bunca calisanla greve gitseler iş biraksalar bir günde bütün meseleler çözülür çünkü bu sagliktir hiç bir aksaklığa ertelemeye gelmez millet ayaklanır ama saglik sen sorunları çözmek istemiyor çözüm olunca kendilerine ihtiyaç kalmayacaklarini biliyorlar kısaca sendikanın elinde oyuncak olmayın arkadaşlar sorunları çözmek isteyen bir sendika yıllardır konuşarak değil masaya yumruğunu vursa bu iş biter ama kendi saltanatlari için bizleri feda ediyorlar.eski bir sağlık sen ci

  SAĞLIK SEN sizlerden sağlık çalışanları olarak kişilik karekter duruş vb vb işler istemiyoruz bizlere sizlerin karakteri şahşiyeti duruşun lazım değil herkesin duruşu kendine bu laflar karın doyurmuyor semih bey duruş sergilediniz de ne oldu ne kazandınız söyle bakıyım .
  17 yıldır vatan millet fedakarlık dediniz sesimiz çıkmadı hiç bir iş başaramadınız bunu da bu şekilde örtmeye çalışıyorsunuz ama diğer kurumlara gelince ekonomi zor da demediler öğretim elemanlarına 2000 tl askerlere 400 tl ile 900 tl zam yargıya 2000 tl üzeri zam işçilere dünyanın zammı vbvb tek bizlere iyileştirme yapılmadı semih bey hikaye anlatma sen bizlerin kamuda en düşük maaşı alan bizlerin maasını özlük haklarını dönereini servisini 3600 ek göstergesini sabitin emekliliğe yansıtılmasını hallet düzelt banene senin sendikanın duruşundan bu gidişle başkanlığı sıra süreceğe benzer sende artık asıl işine röntgen teknisyenliğe geri döner flim çekersin artık bizlerin aldığımız maasıda alırsın artık bu maaşla geçinmek zor olacak ama alışırsın artık şimdiki aldığın maasa benzemez

  bu mesleği seçtiğim güne… ulan benle beraber işe başlayan 15 yıllık polis arkadasım 6500 tl den aşağı maas almazken astsubay arkadasım 8000 tl asağı maaş almazken benim hersey dahil elime gecen 4600 tl varmı böyle birsey zamanında dönüp bakmadığımız meslekler bizlerin maasını 2 ye katladı.yeni işe başlayan bir bekçi bile 4800 tl maas alıyor bu ülkede.zabıtası 5500 tl öğretmeni 6000 tl vaizi 8000 tl imamı 4500 tl alıyor.madem bu meslek bu kadar değersiz madem ihtiyac yok kapatın bu bölümleri herseyi doktorlar yapsın Hasta hakları dediler ağzımıza sic….lar şimdi de bu oh ne güzel . öğretmen ler için performans sistemi gelecekti hepsi itiraz etti şimdi gündemde bile yok memursen değil öğretmen sen olmuş sağlık sende bunun altında eziliyor hiçbir kazanım yok iken elimizde ne varsa alıyorlar yazıklar olsun bu meslekten bu bakanlıktan iğreniyorum imkanım olsa başka kuruma geçer 8,5 mesaimi bilirim
  .
  Diğer kurumlarda neden böyle birşey yok memnuniyet sadece hastanelerde var bir vatandaas olarak örneğin adliyede mahkemen var hakim 3 ay sonra ,5 ay sonra kafasına göre gün verirken vatandaşın işi gücü yok mu memnunmu diye sorulmazken sağlıkta tam zıttı var,öğretmenler için performans sistemi gelecekti veliler öğretmenlere puan yani memnuniyet derecesi uygulanacakti bir itiraz ettiler kaldırıldı neden ,maliyeye git tarıma git kısaca bütün kurumlarda vatandaş memnunmu değil mi yasası yok iken it azarlar gibi azarliyorlarken bunlara birşey yapılmazken biz sağlık çalışanlarına zulüm ediliyor perpormansiniz batsın doneriniz batsın zaten son 7 senedir döner alamıyoruz bu gidişle maaşlarda kesinti yapmaya başlayacaklar sağlık sen bunlar hep senin ve üyelerinin sessiz kalmasından dolayı oluyor bir gün sadece bir gün iş bırakılsa greve gidilse .artık bu mesleği yapmaktan iğreniyorum masa başı düz memur ol daha iyi Degerimizin kiymetimizin bilinmesinin muhatap alinmamizin tek çaresi greve gitmek iş bırakmaktır bundan yıllar önce yüzlerce polis nasıl meydanlarda yürüdüler ise bizlerede sıra gelmiş görünüyor kamuda en düşük maaşı alanlar olarak o zaman yapabiliyorlar yapsinlar doktorlar ameliyat larini,baksinlar hastalarına yapsınlar tedavilerini de görelim yapılması gereken hemşire ve sağlık memurlarının toplum sağlığı yani erkek hemşirelerin maaşlarını ve özlük haklarını yüksekmektir.,hasta demek doktor hemşire sağlık memuru demektir gerisi angaryadir tedavilerini yapan hasta ile birebir ilgilenen kişilerdir.adam laborant hastayı görmez hasta yakinini görmez materyal üzerinde makine ile çalışır işi makine yapar olacak ismidir her çalışanı aynı saymak,o zaman hastaları görmeyen çalışanların perpormansini nasıl olcaceksiniz sıfır döner alacak demektir kim puan verecek kapalı kapılar ardında çalışan kişilere……………………..

 5. bu mesleği seçtiğim güne… ulan benle beraber işe başlayan 15 yıllık polis arkadasım 6500 tl den aşağı maas almazken astsubay arkadasım 8000 tl asağı maaş almazken benim hersey dahil elime gecen 4600 tl varmı böyle birsey zamanında dönüp bakmadığımız meslekler bizlerin maasını 2 ye katladı.yeni işe başlayan bir bekçi bile 4800 tl maas alıyor bu ülkede.zabıtası 5500 tl öğretmeni 6000 tl vaizi 8000 tl imamı 4500 tl alıyor.madem bu meslek bu kadar değersiz madem ihtiyac yok kapatın bu bölümleri herseyi doktorlar yapsın Hasta hakları dediler ağzımıza sic….lar şimdi de bu oh ne güzel . öğretmen ler için performans sistemi gelecekti hepsi itiraz etti şimdi gündemde bile yok memursen değil öğretmen sen olmuş sağlık sende bunun altında eziliyor hiçbir kazanım yok iken elimizde ne varsa alıyorlar yazıklar olsun bu meslekten bu bakanlıktan iğreniyorum imkanım olsa başka kuruma geçer 8,5 mesaimi bilirim. Diğer kurumlarda neden böyle birşey yok memnuniyet sadece hastanelerde var bir vatandaas olarak örneğin adliyede mahkemen var hakim 3 ay sonra ,5 ay sonra kafasına göre gün verirken vatandaşın işi gücü yok mu memnunmu diye sorulmazken sağlıkta tam zıttı var,öğretmenler için performans sistemi gelecekti veliler öğretmenlere puan yani memnuniyet derecesi uygulanacakti bir itiraz ettiler kaldırıldı neden ,maliyeye git tarıma git kısaca bütün kurumlarda vatandaş memnunmu değil mi yasası yok iken it azarlar gibi azarliyorlarken bunlara birşey yapılmazken biz sağlık çalışanlarına zulüm ediliyor perpormansiniz batsın doneriniz batsın zaten son 7 senedir döner alamıyoruz bu gidişle maaşlarda kesinti yapmaya başlayacaklar sağlık sen bunlar hep senin ve üyelerinin sessiz kalmasından dolayı oluyor bir gün sadece bir gün iş bırakılsa greve gidilse .artık bu mesleği yapmaktan iğreniyorum masa başı düz memur ol daha iyi Degerimizin kiymetimizin bilinmesinin muhatap alinmamizin tek çaresi greve gitmek iş bırakmaktır bundan yıllar önce yüzlerce polis nasıl meydanlarda yürüdüler ise bizlerede sıra gelmiş görünüyor kamuda en düşük maaşı alanlar olarak o zaman yapabiliyorlar yapsinlar doktorlar ameliyat larini,baksinlar hastalarına yapsınlar tedavilerini de görelim yapılması gereken hemşire ve sağlık memurlarının toplum sağlığı yani erkek hemşirelerin maaşlarını ve özlük haklarını yüksekmektir.,hasta demek doktor hemşire sağlık memuru demektir gerisi angaryadir tedavilerini yapan hasta ile birebir ilgilenen kişilerdir.adam laborant hastayı görmez hasta yakinini görmez materyal üzerinde makine ile çalışır işi makine yapar olacak ismidir her çalışanı aynı saymak,o zaman hastaları görmeyen çalışanların perpormansini nasıl olcaceksiniz sıfır döner alacak demektir kim puan verecek kapalı kapılar ardında çalışan kişilere

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here