18 Mart Üniversitesine Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

18 Mart Üniversitesine Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Üniversitemiz hastanesine veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesi (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Gemi Adamı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızınhizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, Gemi Adamı için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5) 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından; Lisans mezunları için KPSS(P3), önlisans mezunları için KPSS(P93), Ortaöğretim mezunları için KPSS(P94) puanına sahip olmak.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya engel hali olmamak.

B) İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (http://personel.comu.edu.tr/foiVnlar.html adresinden indirilebilir)

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
3- Fotoğraf (1 Adet)
5- 2016 KPSS Sonuç Belgesi
6- Kimlik Fotokopisi
7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
8- Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü)
9- Sertifika (aranan niteliklerde talep edilen unvanlar için)

C) DİĞER BİLGİLER:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

2) Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://personel.comu.edu.tr/ web adresinde formlar kısmında bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibrfez edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 3 katı kadar yedek liste 2 iş ,günü içinde http://personel.comu.edu.tr/adresinde ilan edilecektir.

4) Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları, Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne (vardiyalı ve nöbet usulü) tabi olacaklardır.

7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Atanmaya hak kazanan personelden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

9) Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb. yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

10) Adaylar sadece 1 (bir) pozisyon için başvuru yapabilirler.

11) Atanmaya hak kazanan personel hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesine göre Güvenlik ve Arşiv araştırması yaptırılacak olup, ( olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.
Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük Binası B Blok 1. Kat 104 Nolu Oda Merkez/ÇANAKKALE
Detaylı Bilgi İçin: 0(286) 218 00 18 Dahili: 1172-1173-2038

Son Başvuru Tarihi:

SIRA

NO

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 1 1- Hemşirelik Alanında Yüksek Lisans mezunu olmak.

2- En az 6 (altı) ay Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

2 Hemşire 2 1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

3 Hemşire 2 1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık

Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl Ameliyathane ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

4 Hemşire 1 1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl Genel Cerrahi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

5 Hemşire 20 1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 2 (iki) yıl yoğun bakım ünitelerinde deneyimi olmak.

6 Hemşire 62 1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.
7 Hemşire 2 1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 2 (iki) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

8 Hemşire 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl Kalp Damar Cerrahisi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

9 Hemşire 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

10 Hemşire 3 1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 6 (altı) ay yoğun bakım ünitelerinde deneyimi olmak.

11 Hemşire 5 1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

12 Hemşire 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 1 (bir) yıl deneyimi olmak.

13 Diğer

Sağlık

Personeli

1 1- Odyoloji Lisans Programından mezun olmak.
14 Sağlık

Teknikeri

8 1- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
15 Sağlık

Teknikeri

1 1- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

2- ISO13485:2016 Tıbbi Cihazlar-Kalite Yönetim Sistemleri -Düzenleyici Amaçlar için Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (TURKAK onaylı)

3- ISO15189:2012 Tıbbi Laboratuvarlar- Kalite ve Yeterlilik için gereksinimler Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (TURKAK onaylı)

4- ISO/IEC17025:2017 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği Standardı

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak (TURKAK onaylı)

16 Sağlık

Teknikeri

1 1- Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl belirtilen alanda deneyimli olmak.

17 Sağlık

Teknikeri

4 1- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
18 Sağlık

Teknikeri

«

1 1 Pataloji Laboratuvar, Pataloji

Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2- En az 1 (bir) yıl alanında deneyimli olmak.

19 Sağlık

Teknikeri

2 *

i

1- Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
20 »Sağlık

Teknikeri

7″ 1-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans

programından mezun olmak.

21 % Sağlık

Teknikeri

1 1- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mçzun olmak.

2- En az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

22 Sağlık

Teknikeri

2 1- Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
23 Sağlık

Teknikeri

1 1- Odyometri önlisans programından mezun olmak.

2- Odyometri alanında iş başı eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

3- En az 1 (bir) yıl deneyimi olmak.

24 Sağlık

Teknikeri

1 1- Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.
25 Sağlık

Teknikeri

1 1- Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisansprogramlarının birinden mezun olmak.
26 Sağlık

Teknikeri

1 1- Protez ve Ortez Bölümü Ortopedi

Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

2- En az 6 (altı) ay deneyimi olmak.

27 Büro

Personeli

1 1- Anaokulu öğretmenliği, Ana Okulu

öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul

Öncesi Eğitimi öğretmenliği, Çocuk

Gelişimi ve Okul öncesi öğretmenliği, Okul öncesi Eğitimi öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği, Okul öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2- Alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

3- Yükseköğretim Kurumlarının Kreş- Anaokulu birimlerinde çalışmış olmak.

4- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı TS EN ISO/IEC 17021-2:2016 VE

TS EN ISO/IEC 17021-3:2017 Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

28 Büro

Personeli

1 1- Radyo ve Televizyon Programcılığı önlisans mezun olmak.

2- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) belgesine sahip olmak.

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS iç Denetçi

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

29 Büro

Personeli

1 1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

2- Yükseköğretim Kurumlarında en az 9 yıl çalışmış olmak. Bunun en az 2 yılını rektör sekteri olarak çalışmış olmak

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

30 Gemi

Adamı*

1 1- Elektrik önlisans programından mezun olmak.

2- Tayfa/Yardımcı sınıfı Gemi adamları için Yeterlik Belgesine sahip olmak.

3- Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

4- Amatör Denizci Belgesine sahip olmak.

5- Dalıcı belgesine sahip olmak.