65-72 Yaş Yeniden Atanma Kurası

65-72 Yaş Yeniden Atanma Kurası

 Başvuru evraklarının son geliş tarihi 22 Şubat 2018, atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ise 28 Mart 2018 olarak belirlendi. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesi ve mezkur kanunun Ek 17 nci maddesinde bu konuyla ilgili bilgiler yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilirler.

23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” doldurup üç nüsha, fotoğraflı, ıslak imzalı olarak il veya ilçe sağlık müdürlüklerine onaylatarak Bakanlığa gönderen adaylar, adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, mesleğini icra etmesine engel bir durumun bulunmadığına dair resmi kurumlardan alınan sağlık raporu, vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet), mal bildirim formu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile başvurularını yapabilecekler.