ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL  ALIM İLANI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL  ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar‘da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip (Güvenlik Soruşturmaları tamamlanınca) atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda
belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ
NİTELİK
KODU
ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
HM01
HEMŞİRE
(SML) 1
Engelli bakım merkezlerinde çalışmış olmak.
HM02
HEMŞİRE
(SML) 1
Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM03
HEMŞİRE
(SML) 1
Pediatri ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği katılım sertifikasına sahip
olmak.
HM04 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yanık Ünitesinde ve Kalp Damar
Yoğun Bakımında toplam en az 3 yıl çalışmış, Hasta ve Çalışan Güvenliği
sempozyumuna, Yoğun Bakımlar Tahliyesi ve Yoğun Bakım Hemşireliği
eğitimlerine katılmış olmak.
HM05
HEMŞİRE
(SML)
3 Kadın Doğum servislerinde çalışmış, İş Sağlığı Güvenliği eğitimine katılmış
olmak.
HM06
HEMŞİRE
(SML)
3 İlk Yardım ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmış olmak.
HM07
HEMŞİRE
(SML) 1
EKG, Aritmi Yönetimi ve Elektriksel Tedaviler eğitimine katılmış olmak.
HM08
HEMŞİRE
(SML)
1 İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM09
HEMŞİRE
(SML)
1 Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kan Alma birimlerinde çalışmış
olmak.
HM10 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım
ünitesinde en az 4 yıl, İlkyardımcı Belgesine sahip, Yangın ve Yangın
Söndürme eğitimine katılmış olmak.
HM11 HEMŞİRE
(SML)
1 Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji-Kardiyoloji servisinde en az
3 yıl çalışmış olmak.
HM12 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun
Bakım Ünitesinde en az 1 yıl, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde
en az 3 yıl çalışmış, İlk Yardım Eğitim Seminerine, Hasta ve Çalışan
Güvenliği sempozyumuna katılmış olmak.
HM13 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye, Acil, Göğüs ve Genel
Yoğun Bakım Ünitelerinde toplam en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakımlar
Tahliyesi ile Yangın ve Yangın Söndürme konulu eğitimlere katılmış olmak.
HM14 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye, Nöroloji, Koroner Yoğun
Bakım üniteleri ile Genel Yataklar Servisi, Gündüz Hastanesi, Ameliyathane
ve Yanık ünitesinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.
HM15 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi, Genel Servis Yatağı
ve Koroner Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 4 yıl, Acil Servislerde
en az 3 yıl çalışmış, İlk Yardım Eğitim Seminerine, Yara Bakım Hemşireliği
Kursuna, Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimine katılmış olmak.
HM16 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde en
az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimine, Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği sempozyumuna, Yoğun Bakımlar Tahliyesi, Yangın ve
Yangın Söndürme konulu eğitimlere katılmış olmak.
HM17 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji servisinde
en az 4 yıl çalışmış, Sağlık Çalışanlarında Ruh Sağlığı Seminerine ve
Nörolojik Hastalıklar Bilinçlendirme Sempozyumuna katılmış olmak.
HM18 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde Koroner Yoğun Bakım ünitesi de
dahil toplam en az 4 yıl çalımış, CPR Kardiyo Pulmoner Resisutasyon
eğitimi ile İntra-aortik balon pompası kullanım eğitimine, Yangın ve Yangın
Söndürme konulu eğitime katılmış olmak.
HM19 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları
-Algoloji
-Göğüs
Cerrahi Servisi ile Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde toplam en az 4 yıl
çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM20 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
Koroner, Göğüs Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM21 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji Kardiyoloji Kliniği ile
Koroner Anjiyografi ünitesinde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimine, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem
konulu eğitimlere katılmış olmak.
HM22
HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 4 yıl
çalışmış olmak.
HM23
HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Endokrinoloji
-Nefroloji servisinde
en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM24
HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesi ile
Ameliyathane biriminde toplam en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimine katılmış olmak.
HM25 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane biriminde en az 3 yıl
çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM26 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Anjiyografi, Hematoloji
KİT Servisi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ile Ameliyathane biriminde
toplam en az 4 yıl çalışmış, Yangın ve Yangın söndürme eğitim programına
ve İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM27 HEMŞİRE (SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Gündüz Hastanesi Kliniği ve Yanık
ünitesinde çalışmış, Temel/İleri EKG Yorumlama ve Aritmi Yönetimi
kursuna katılmış olmak.
HM28
HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
servisinde en az 4 yıl çalışmış, CPR ile Hemşirelik Oryantasyon eğitimlerine
katılmış olmak.
HM29
HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji
servislerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.
HM30
HEMŞİRE
(SML)
1
Bağımlılıkla Mücadele eğitimine katılmış olmak.
HM31
HEMŞİRE
(SML)
1
Perfüzyon Teknikerliği ve Diyaliz Teknikerliği katılım sertifikasına sahip
olmak.
HM32 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji servisinde en az 4 yıl
çalışmış, Onkolojide Palyatif Tedavilerde, Onkolojide Tıbbi Tedavilerde,
Onkolojik Cerrahilerde Yenilikler kurslarına, Klinik Onkolojide Güncel
Tedaviler Sempozyumuna, Onkoloji Kongresine katılmış olmak.
HM33 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Düzey 3
ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Sempozyumuna, Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikasına,
Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem eğitim programına katılmış
olmak.
HM34 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji
-Kardiyoloji, Göğüs
-Göğüs
Cerrahi
-Algoloji servislerinde toplam en az 3 yıl çalışmış, Yangın, Yangın
Söndürme Yöntemi ve Deprem eğitim programına katılmış olmak.
HM35 HEMŞİRE
(SML)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en
az 3 yıl çalışmış, İlk Yardım Eğitim Seminerine, Yenidoğan İşitme Tarama
Programı Uygulayıcı Eğitime katılmış olmak.
HM36 HEMŞİRE
(SML)
1
Kan alma ünitesinde çalışmış, Acil Obstetrik bakım ile İşitme Tarama Testi
(ABR) eğitimine katılmış olmak.
HM37 HEMŞİRE
(SML)
1
Diyaliz merkezlerinde 7 yıl, hastanelerde en az 9 yıl çalışmış, Hemodiyaliz
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
HM38
HEMŞİRE
(SML)
1
Kadın Doğum ve Cerrahi servislerinde çalışmış, Acil Obstetrik Bakım
eğitimine katılmış olmak.
HM39
HEMŞİRE
(SML)
1 Kadın doğ
HM40
HEMŞİRE
(SML) 1
KVC Yoğun Bakım servisinde çalışmış olmak.
HM41
HEMŞİRE
(SML)
1 İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM42
HEMŞİRE
(SML)
1 “Hasta Kabul Sekreterliği” , “Hasta ve Yaşlı Bakımı”, “Hijyen ve
Sanitasyon”, “Tıbbı Sekreterlik” eğitimlerine katılmış olmak.
HM43 HEMŞİRE
(SML)
10 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
HM44 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun
Bakım Ünitesi ile Ameliyathane biriminde toplam en az 3 yıl çalışmış,
Yoğun Bakımlar Tahliyesi konulu eğitime katılmış olmak.
HM45
HEMŞİRE
(Lisans) 1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel, Nöroloji, Anestezi ve
Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 2 yıl çalışmış, İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM46 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servis, Acil ve Göğüs Yoğun
Bakım ünitelerinde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM47 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde en
az 2 yıl çalışmış, Diğer Sağlık Personeli sertifikasına da sahip olmak.
HM48 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin KBB-Göz-Plastik Cerrahi
servislerinde toplam en az 3 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine
ve Sosyal Beceri Psikoeğitim programına katılmış olmak.
HM49 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji servisi ve Hemotoloji KİT
bölümünde toplam en az 2 yıl çalışmış, Hemşirelik Sempozyumu ile İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM50 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan (3.Düzey), Acil ve
Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde toplam en az 2 yıl çalışmış, Hastanede
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM51 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitesi ile
Ameliyathane biriminde toplam en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimine katılmış olmak.
HM52 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye ve Psikiyatri servislerinde
toplam en az 2 yıl çalışmış, Acil Serviste Kritik Hasta Bakımında Ekip
Anlayışı Sempozyumuna, Acil Tıpta Hasta Yönetimi Sempozyumuna
katılmış olmak.
HM53 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroşirurji Yoğun Bakım ünitesinde
en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM54 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış
olmak.
HM55 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun
Bakım ünitesinde çalışmış olmak.
HM56 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji servisinde çalışmış, İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak.
HM57
HEMŞİRE
(Lisans) 1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji ve Nöroşirurji servisleri ile
Nöroanjiografide ünitesinde toplam en az 2 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM58 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde
çalışmış, Temel Elektrokardiyografi (EKG) kursu katılım belgesine sahip
olmak.
HM59 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel ve Kalp Damar Cerrahi
Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine
katılmış olmak.
HM60 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane birimi ile Kalp Damar
Cerrahi Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak.
HM61 HEMŞİRE
(Lisans)
1
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış
olmak.
HM62 HEMŞİRE
(Lisans)
1 Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan, Koroner, Nöroloji
Yoğun Bakım üniteleri ile Çocuk Cerrahi ve Genel Pediatri Kliniğinde
toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM63
HEMŞİRE
(Lisans) 1
Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi-Kardiyoloji servisinde
çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Hasta İletişimi eğitim sertifikasına sahip
olmak.
HM64
HEMŞİRE
(Lisans)
10 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programından
mezun olmak.
DSH01
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(SML)
1
Acil Tıp Teknisyenliği programı mezunu, Acil Tıp Teknisyeni olarak
çalışmış olmak.
DSH02
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(SML)
1
Acil Tıp Teknisyeni programı mezunu, Acil Tıp Teknisyeni olarak en az 4
yıl çalışmış, CPR ve Bilgi Güncelleme, eğitimlerine katılmış olmak.
DSH03 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(SML)
1
Acil Tıp Teknisyeni Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Acil Servisi ile ambulans biriminde toplam en az 5 yıl
çalışmış olmak.
DSH04
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ-
(SML)
1
Laboratuvar Teknisyenliği programı mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Kan Alma, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Patoloji
laboratuvarlarında çalışmış, Kan Gazı Sistemi kullanıcı eğitimine katılmış
olmak.
DSH05 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ-
(SML)
1
Anestezi Teknisyenliği programı mezunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hasta ve
Yaşlı Bakımı ile Hijyen ve Sanitasyon eğitimlerine katılmış olmak.
ST01 SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Tıbbi Dokümantasyon-Sekreterlik Programı mezunu, Uygulama ve
Araştırma Hastanelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ile
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde toplam en az 10 yıl çalışmış, Hastane
Bilgi Yönetim sistemi eğitim sertifikasına, Hasta ve Çalışan Güvenliği
Sempozyumuna, ISO Temel Eğitim Sertifikalarına, İç Tetkik eğitimine,
Hizmette Başarı eğitim programına katılmış olmak.
ST02 SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Uygulama ve
Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, Çocukluk Çağı Nörolojik
Acillerine Yaklaşım Sempozyumuna, Hasta ve Çalışan Güvenliği
sempozyumuna, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem konulu
eğitime katılmış olmak.
ST03
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
2
lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Uygulama ve
Araştırma Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış, Hasta ve Çalışan Güvenliği
sempozyumuna, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yoğun Bakımlar Tahliyesi
eğitimleri ile Yoğun Bakım eğitim programına katılmış olmak.
ST04 SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
2
lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Genel Yoğun
Bakım, Kardiyovasküler, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Pediatri
Seminerlerine katılmış olmak.
ST05 SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
lk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programı mezunu, Uygulama ve
Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimine, Resüsitasyon Kılavuzlarının Hastane Öncesi Acil Bakıma
Yansımaları sempozyumuna katılmış olmak.
ST06 SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Fizyoterapi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon ile Nöroloji Yoğun Bakım
ünitelerinde toplam en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakımlar Tahliyesi konulu
eğitimlere, Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumuna ve İlk Yardım
Eğitim Seminerine katılmış olmak.
ST07
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Anestezi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış, Diyaliz ile ilgili eğitime katılmış olmak.
ST08 SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Anestezi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin
Ameliyathane biriminde en az 2 yıl çalışmış, Anestezi Cihazlarının
Kullanım, Sterilizasyon ve Kullanıcı Test/Kalibrasyon eğitimine, katılmış
olmak.
ST09
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu, Röntgen Teknikeri olarak
en az 3 yıl çalışmış olmak.
ST10
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı mezunu, İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
ST11
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programı mezunu, Üniversitelerde en
az 3 yıl çalışmış, Jel Santrifügasyon Yöntemi ve Cihazı eğitimine, Vitek MS
Biomerieux cihazı eğitimine katılmış olmak.
ST12
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
2
Elektronörofizyoloji Önlisans programı mezunu, EEG’de Nihon-Kohden ve
Micromed, PSG’de Somnomedics cihazlarının kullanımı, İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimleri ile İlk Yardımcı sertifikasına sahip olmak.
ST13
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Elektronörofizyoloji Önlisans programı mezunu, Nöroloji, EEG ve Uyku
merkezlerinde çalışmış, EEG’de Nihon-Kohden ve Micromed, PSG’de
Somnomedics cihazlarının kullanımı, CPAP, BPAP cihazları eğitimi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmış olmak.
ST14
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1
Elektronörofizyoloji Önlisans programı mezunu, EEG’de Nihon-Kohden ve
Micromed, EMG’de Keypoint cihazlarının kullanımı ile İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
ST15
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Önlisans)
1 Anestezi Önlisans programı mezunu olmak.
ECZ01 ECZACI
(Lisans)
1
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Aromaterapi, Teorik ve Uygulamalı
Fitoterapi, ve Toksikoloji eğitimlerine katılmış, 8 Yıldızlı Hasta Odaklı
Eczacı Onur Sertifikasına sahip olmak.
ECZ02 ECZACI
(Lisans)
1
Eczacılık Fakültesi mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Eczane
biriminde çalışmış, Majistral İlacın kullanımı ve önemi ile ilgili katılım
belgesine sahip olmak.
ECZ03 ECZACI
(Lisans)
1
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
FZT01 FİZYOTERAPİST
(Lisans)
1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama
ve Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.
DYT01 DİYETİSYEN
(Lisans)
1
Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun, Akredite Diyetisyen
sertifikasına sahip olmak.
DYT02 DİYETİSYEN
(Lisans)
1
Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun, Uygulama ve
Araştırma Hastanelerinde Diyet Polikliniği de dahil toplam en az 2 yıl
çalışmış, Obezite, Onkoloji ve Kardiyoloji Diyetisyenliği kurslarına katılmış
olmak.
NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak
olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan
şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak
olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
I-GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için
KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.
II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle
birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi
Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri
eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
İstenen Belgeler;
1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3) Öğrenim Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) 1 Adet Resim
6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı
ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış
beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas
alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile
çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz
Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip (Güvenlik Soruşturmaları
tamamlanınca) atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak
zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.