ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

0
35

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan iş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDİN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. istenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ
NİTELİK

KODU

ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
HM01 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.
HM02 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
HM03 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Psikiyatri Servisinde en az 4 yıl çalışmış olmak.
HM04 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM05 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokullann Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM06 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yanık Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM07 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM08 HEMŞİRE 2 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM09 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak.
HM10 HEMŞİRE 2 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM11 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM12 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM13 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM14 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM15 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı
Eğitim Programına katılmış olmak.
HM16 HEMŞİRE 2 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM17 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane Biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM18 HEMŞİRE 2 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl, çalışmış olmak.
HM19 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM20 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM21 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM22 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nefroloji ve Endokrinoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
HM23 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelennin Kalp Damar Cerrahi ve Kardiyoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
HM24 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kemoterapi ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM25 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM26 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM27 HEMŞİRE 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelennin Ortopedi servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM28 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, olmak.
HM29 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Adi servisinde en az 3 yıl çalışmış, olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here