Aile Hekimi Ve Çalışanlarına İyi Haber

0
58

Aile Hekimi Ve Çalışanlarına İyi Haber
Nöbete gitmeyen aile hekimi ve aile hekimliği çalışanlarına verilen puanlar, fesihte etkili olmayacak

Nöbete gitmesi istenen aile hekimleri ve çalışanları zor günler geçirmesi son bulacak. Sağlık çalışanlarının nöbet esası baz alınarak  hastanelerde nöbet tutması istenen ASM çalışanları bunu mahkemeye taşıdı ve kazandı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kurum İdari Kurul Toplantıları’nda talep ettiğimiz bir konu daha hayata geçti. Nöbete gitmedikleri için ihtar puanı alan aile hekimliği çalışanlarının bu ihtar puanları sözleşmenin feshinde etkili olmayacak hesaplamaya alınmayacak. Düzenleme, bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı. Aile hekimliği çalışanlarına nöbete gitmemeleri nedeniyle verilen ihtar puanlarının iptalini Ekim 2016 KİK talebi olarak sunmuştuk. O talebimizden sonra böyle bir düzenleme yapıldı.

Karar Sayısı : 2016/9435

Ekli “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 14/10/2016 tarihli

ve 3223 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 talihinde kararlaştırılmıştır.

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE I- 24/12/2010 tarihli vc 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe

konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde

eklenmiştir.

“İhtar puanı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kanunun

3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının 6745 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki

ikinci cümlesi kapsamında aylık zorunlu sekiz saat nöbet görevi verilenlerden,

bu görevi mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler hakkında Ek (2)’de yer alan

Cetvele göre uygulanan ihtar puanları bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü

fıkrasında yer alan ikiyüz puan hesabına dahil edilmez.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi feshedilerek aile

hekimi ve aile sağlığı elemanı görevinden ayrılanlar hakkında birinci fıkra

hükmü uygulanmaz.”

MADDE 2- Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here