Aile Sağlığı Elemanı Alımı 

Aile Sağlığı Elemanı Alımı

Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı alımı başvurusu ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri alanında istihdam edilecek. Peki, kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, başvuru hakkında detaylar Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar ile vekil ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler başvuru yapabilecektir.

2. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır. 3. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.

4. Başvurular İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 (Çemberlitaş) Fatih/İSTANBUL adresine   09/04/2018 – 13/04/2018 tarihinde mesai saatlerinde yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı,kaza,hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, noter onaylı “…………….. tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemleri ‘nde şahsım adına, aile sağlığı elemanı başvurusu yapma yetkisini……………………………. ‘ne veriyorum” ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir.)Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

5. Başvuru dilekçesi (2 nolu dilekçe örneği.) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Aile Sağlığı Elemanı sözleşme masasına teslim edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:

TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

*Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, ÇKYS/İKYS’de Tescil Bilgisi Kontrolü yapılacak olup Diploma Tescil Kaydı bulunmayanların başvurusu kabul edilemeyecektir. (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman/Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

*İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu (son 6 ay içerisinde alınmış)

*Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği),

*4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş)

*İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile Hekimi ilan edilen yerleştirmedeki kendi birimi ile ilgili sadece bir Aile Sağlığı Elemanı ile) çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği.) yer alacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi (yerleştirme) sırasında uygulanacak yöntem aşağıda açıklanmıştır.

Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı başvuruların değerlendirilmesi 19/04/2018 tarihinde saat 14:30 da Tıbbıye Cad. No: 13 Haydarpaşa İSTANBUL adresindeki  Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kule Bina Zemin Kat Oditoryum Salonunda Komisyon tarafından yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan Aile sağlığı elemanları salonda ve İl Sağlık Müdürlüğü http://istanbulism.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Elemanı kontenjanı 22 (Yirmiiki) kişidir. İlan tarihinde İlçelerimizde bulunan 306 boş Aile Sağlığı Elemanı pozisyonu için kamu personeli olmayan 22 (yirmiiki)  Aile Sağlığı Elemanı ile sözleşme imzalanacaktır.