ANKARA İLİ 2018 KASIM AYI DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI

ANKARA İLİ 2018 KASIM AYI DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI

Ankara ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık
hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2018 Kasım Ayı Dönemi Yer
Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.
ATAMA TAKVİMİ
SIRA
TARİH AÇIKLAMA
1 25/10/2018
Müracaat usullerinin ve münhal
kadroların ilan edilmesi
2 25/10/2018- 31/10/2018
Sağlık Tesislerince başvuruların
alınması
3 14/11/2018
Müracaatları Komisyonca kabul
edilen ve edilmeyenlerin ilanı
4 15/11/2018 – 16/11/2018
Müracaatı komisyonca
reddedilenlerin itirazlarının
alınması
5 21/11/2018 İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
6 29/11/2018 Yerleştirme sonuçlarının ilanı
USÛL VE ESASLAR
1- Ankara İli sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev
yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara
başvurabileceklerdir. Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı
Hizmetler Sınıfı personel başvuruda bulunamayacaklardır.
2- Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat
için ayrı üst yazı) ayrıca 31/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak
birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarak EBYS
Sisteminden gönderilecek evrak asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)
3- Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en
fazla üç tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin idarecisine (en az
disiplin amiri) onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde
değerlendirmeye alınacaktır.
4- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas
alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle personelce
başvuru belgesine, PBS’den alınacak Hizmet Puanını gösterir belgenin de sağlık tesisine
onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih
sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan
personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas
teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.
5- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 13/11/2018 tarihi mesai bitimine
kadar gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
2
6- Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İstihdam ve Planlama Komisyonu
tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (http://www.asm.gov.tr/) duyurulacaktır.
7- Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık tesisi İdarelerince atanma
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.
8- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven
yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI
1- Kura son başvuru tarihi itibariyle; kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma
işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin
müracaatları kabul edilecektir.
2- 2017 Kasım ve 2018 Mayıs Dönemi Ankara İlinde Yer Değiştirme suretiyle atamasında
yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını
iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler
başvuruda bulunamayacaklardır.
3- 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personel, 663 Sayılı KHK
kapsamında sözleşme imzalayan personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında
sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapanlar müracaat
edemeyeceklerdir.
4- Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin
başvuruları 14/12/2018 tarihine kadar görevlerine başlayış yapmaları halinde kabul
edilecektir. Başlayış yapmadıkları takdirde 2 inci madde de yer alan hükümler
uygulanacaktır.
5- DHY’li personel başvuru yapamayacaktır. Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY
görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada
yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi
yapılacaktır.
6- İstihdam Planlama Komisyonu’nun 19/10/2018 tarihinde yapılan toplantısında hizmette
aksama yaşanmaması için alınan karar gereği; başvuruda bulunan personelin hâlen görev
yaptıkları birimden ayrılmaları hâlinde Personel Dağılım Cetveline göre aktif doluluk
oranının aynı unvan ve branş bazında ilan edilen toplam sayının hemşire unvanında %5 diğer
unvanlarda %10’undan fazla müracaat olması halinde İlan Metnimizin Usul ve Esaslar
Başlıklı 4. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak personelin yerleştirmesi yapılacak
olup, başvuru sayısının belirlenmesinde küsuratlar tamama iblağ olunacaktır.
7- Branşında aktif tek olan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl
içerisinde (25/10/2017 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve
geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır

Münhal Kadrolar