Ataması Geç Yapılan Memura Kazanç Kaybı Ödenir mi

Ataması Geç Yapılan Memura Yarar Kaybı Ödenir mi?, Kazanılan Test Sonucu Atama Gecikirse Maaş Farkı Ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca memurlarına yönelik olarak yapılan hizmette yükselme testlerinde başarılı olanlar atanmaya hak kazandıkları takımlara atandıktan sonra yeni hizmetlerine ait maaşlarını almaktadırlar.Görevde yükselme testi yapan kurumlar kimi durumlarda çeşitli nedenlerle atanma hakkı kazanan bireylerin atamalarını belirlenen vadeden daha geç vadede yapabilmektedirler.Özellikle imtihan yapıldıktan sonra birtakım kurumlarda atama onayları günlerce velev aylarca atama yetkili amirin önünde beklemekte ve atamalar yapılmamaktadır.Hatta mevzuyu bariz bir örnekle açıklamak gerekirse Çalışma ve Çevre Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Heyeti Başkanlığı’na bağlı, 2010-2011-2012-2013 yıllarında hizmetlerine fiilen başlamış olan 430 civârında İş Müfettişi Yardımcısının; yazılı imtihan ve laflı mülâkat aşamalarını 2014-2015-2016-2017 yıllarında tamamlamış olmalarına karşın İş Müfettişliği takımlarına atamaları hala daha yapılmamıştır.

İş Müfettişleri açısından değerlendirildiğinde 8 noktadan maaş alan iş müfettiş yardımcısı (bekar) 2018 ocak ayı rakamları ile 4456 TL net maaş alırken İş müfettişliğine atanmış bir kişinin 7 aşamadan alacağı net maaş 5.080 TL olacaktır.Yani atama hakkı kazanan bir kişinin atamasının geç yapılmasından ötürü aylık çıkar kaybı 600 TL nin üzerindedir.Aşağıda yayınlamış olduğumuz Danıştay Kararında da yapılan göevde yükselme testi sonucunda ataması planlanan vakitte yapılmayan memurca geç yapılan kaynaklanan maaş farkları yönetimden talep edilmiş yönetimin red kararı üzerine yapılan yargılama sonucunda Danıştay Başkanlığı idarece ataması geç yapılan kimseye “ataması planlanan tarihten itibaren mahrum kaldığı mali hakların davalı İdarece ödenmesi ve özlük haklarının tanınması gerekdiği” cihetinde karar verilmiştir.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı
2014/7703 E. ,
2015/9418 K.
“İçtihat Metni”

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava,…………….. ‘nde şef olarak hizmet yapan davacının, 24.01.2010 tarihli Hizmette Yükselme Imtihanını kazandığı halde atamasının geç yapılması nedeniyle, atamasının 15.03.2010 tarihinden muteber olacak formda yapılması, bu tarihten itibaren mahrum kaldığı özlük haklarının ve maaş farklarının yasal getirisiyle birlikte tarafına ödenmesi talebiyle yaptığı 01.08.2013 tarihli müracaatın reddine ait 13.08.2013 gün ve 8209 sayılı sürecin iptali ile mahrum kaldığı aylık ve öbür mali haklarının 15.03.2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal getirisi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İzmir 2. Yönetim Mahkemesince verilen 04/07/2014 günlü, E:2013/1516; K:2014/1000 sayılı kararla; davacının müdüriyet takımına atanması sürecinin verilen bir iptal kararının uygulanması sonucu değil, 16.07.2009 günlü, 2009/17 sayılı Genelge’de belirlenen koşullar uyarınca 24.01.2010 tarihinde katıldığı ve başarılı olduğu imtihanın dayanağı olan Genelge’nin kimi kısımlarının iptali istemiyle açılan davanın yargılamasının neticesi beklenilerek bunun sonucuna nazaran süreç tesis edilmesi gereği tesis edildiği; davacının ama atandığı tarih itibariyle takım vazifesine ait özlük ve nakdî hakları hak edeceği, davacı tarafından test sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle tüm özlük ve nakdî haklarının tarafına verilmesi istemiyle yapılan müracaatın reddine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu sürecin hukuka karşıt olduğunu ileri sürmekte ve Yönetim Duruşması kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanununun 2. hususu iptal davalarını; idari süreçler hakkında salahiyet, form, sebep, mevzu ve maksat cephelerinden biri ile hukuka hilâf olduklarından ötürü iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlamış; birebir Kanunun 28. unsuru Danıştay, yer yönetim duruşmaları, yönetim ve vergi duruşmalarının esasa ve yürütmenin durdurulmasına ait kararlarının icaplarına nazaran Yönetimin gecikmeksizin süreç tesis etmeye yahut harekette bulunmaya mecbur olduğunu düzenlemiştir.

Anılan düzenlemelerden yönetimin iptal kararının gerekleri doğrultusunda süreç ya da süreçler tesis ederek iptal edilmiş olan idari kararın doğurduğu tüm tesir ve sonuçları ortadan kaldırmak zorunda olduğu, bir öbür anlatımla, iptal edilen sürecin tesis edildiği tarihe kadar geri gidilerek, o süreç tesis edilmemiş olsaydı nasıl bir tüzel durum oluşacaktı ise İdarece o durumun iade edilmesinin zarurî olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava evrakının incelenmesinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi ’nce vazifede yükselme suretiyle atama yapılacak takımların 16.07.2009 günlü, 2009/17 sayılı Genelge ile teşkilata duyurulduğu, anılan Genelgenin “Taleplerin Değerlendirilmesi” başlıklı kısmında, hizmette yükselme testine esas müracaatlarda ilgililerin kendi ünitelerindeki takımlara müracaatlarının esas olduğunun öngörülmesinin, 2 sayılı cetvelle ilan edilen vazifede yükselme testine esas şef takımlarının aşamalarının belirtilmemesinin, davalı yönetimde 38 adet büro müdüriyeti boş olduğu halde 9 adet büro müdüriyeti için imtihan duyurusunda bulunulmasının, test duyurusunda bulunulan büro müdüriyeti takımlarının ismen ilan edilmesinin Mahalli Yönetimler Işçisinin Vazifede Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe münafi olduğu ileri sürülerek 2009/17 sayılı

Genelge’nin iptal edilerek yine düzenleme yapılması talebiyle yapılan müracaatın 7.8.2009 tarih ve 27940 sayılı süreç ile reddedildiği, anılan sürecin iptali istemiyle Tüm Belediye ve Lokal Idare Hizmetleri Kamu Emekçileri Sendikası tarafından İzmir 3. Yönetim Duruşması’nın E:2009/1451 sayılı evrakına kayden dava açıldığı, İzmir 3. Yönetim Duruşmasının 22.09.2010 günlü ve E:2009/1451, K:2010/217 sayılı kararıyla dava konusu sürecin, 2009/17 sayılı

Genelgenin ”Görevde yükselme imtihanına esas müracaatlarda ilgililerin kendi ünitelerindeki takımlara müracaatları esastır.” biçimindeki düzenlemesi ile ”sınav yapılacağı duyurulan şefliklerin kaçıncı nokta olduğunun belirtilmemesi tarafındaki düzenlemeye ait kısmının iptaline karar verildiği, kararın taraflarca temyizi üzerine Danıştay 5. Dairesi’nin 25.01.2012 günlü ve E:2010/7772, K:2012/192 sayılı kararıyla davacı sendikanın dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle bozulduğu, İzmir 3. Yönetim Duruşması’nın 29.03.2013 günlü ve E:2013/328, K:2013/409 sayılı kararıyla bozma kararına uyularak davanın ehliyet tarafından reddine karar verildiği, bu kararın davalı yönetime bildirimi üzerine

Genel Müdüriyetin 04.07.2013 günlü oluruyla 24.01.2010 tarihinde yapılan vazifede yükselme testinde başarılı olan aralarında davacının da bulunduğu yönetici atamalarının yapıldığı, davacının 01.08.2013 tarihinde davalı yönetime müracaatta bulunarak 24.01.2010 tarihli Vazifede Yükselme Testini kazandığı halde atamasının geç yapılması (4.7.2013 tarihinde) nedeniyle, atamasının 15.3.2010 tarihinden tasdikli olacak halde yapılması, bu tarihten itibaren mahrum kaldığı özlük haklarının ve maaş farklarının yasal getirisiyle birlikte tarafına ödenmesini talep ettiği, müracaatının 13.08.2013 tarihli, 8209 sayılı süreç ile reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada, 24.01.2010 tarihinde girmiş olduğu vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanında başarılı olan, ama yargı sürecinin devam etmesi binaenaleyh hak ettiği takıma 04.07.2013 tarihinde atanarak hak kaybına uğrayan davacıya, ataması planlanan tarihten itibaren mahrum kaldığı nakdî hakların davalı İdarece ödenmesi ve özlük haklarının tanınması gerekmektedir.

Bu durumda davacının, atamasının geç yapıldığından bahisle kazanılmış haklarının tarafına verilmesi istemiyle yapmış olduğu müracaatın reddine ait süreçte hukuka uyarlık davanın reddi yolundaki Yönetim Duruşması kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İzmir 2. Yönetim Mahkemesince verilen 04/07/2014 günlü, E:2013/1516; K:2014/1000 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanununun 49. hususunun 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; birebir unsurun 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası mucibince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yine bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen Duruşmaya gönderilmesine, 24/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.