BOZOK ÜNİVERSİTESİNE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

BOZOK ÜNİVERSİTESİNE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması
esas alınarak, 657 sayılı K anun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılm asına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel
alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili bilgilere Üniversitem izin ww w.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
SIRA
NO
UNVANI
SAYI
ARANAN NİTELİKLER
1
Hemşire 75
H em şirelik bölümü lisans mezunu olmak.
BAŞVURACAK AD AYLA RDA AR A N A C A K GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı D evlet M em urları Kanunu’nun 4 8 ’inci m addesinde belirtilen şartları taşımak,
2-2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak,
3- Herhangi bir Sosyal G üvenlik Kurum undan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5-
657 sayılı D evlet M em urları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kuram larınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilem ezler.”
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan ya da
www.bozok.ed u ,tr
adresinden temin edilecek başvuru formu
eksiksiz doldurularak
istenilen belgeler ile birlikte Bozok Üniversitesi Personel Daire Baskanlıgı’na
şahsen
yapılacaktır.
BAŞVURULARIN D EĞ ERLENDİRİLM ESİ VE SONUÇLARI:
2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar
ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç
5 (beş) iş günü
içerisinde
www.bozok.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartlan taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu ilan tebliğ m ahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2-2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3- Başvuru Form una yapıştırılm ak üzere bir adet Fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Form u (
ww w.bozok.edu.tr
) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin
edildikten sonra
eksiksiz olarak doldurulup
teslim edilecektir.
5-
Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirm e işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını
getirmeyenlerin işlemleri yapılm ayacaktır.
AÇIKLAM ALAR:
1-
Başvuru tarihleri
:
06/04/2018 – 20/04/2018 Cum a günü saat
17.00’a
kadar.
2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
3- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir