CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci
maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli
personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
KOD
NO BİRİMİ ÜNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
01 Üniversite
Hastanesi
Hemşire Özel Bütçe 75 – Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans
Programından mezunu olmak.
– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
02 Üniversite
Hastanesi
Hemşire Özel Bütçe 25 – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Programı mezunu
olmak.
– Sağlık kurumlarında en az 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi
yatırılmış olması gerekmektedir).
– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
03 Üniversite
Hastanesi
Ebe Özel Bütçe 3 – Ebelik Lisans Programından mezunu olmak.
– Sağlık kurumlarında en az 1 (bir) yıl ebe olarak çalışmış olmak
ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış
olması gerekmektedir).
– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar
aranır.
2- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında
KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .
6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet
sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte
(belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
9- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını
gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.
10- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre
güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları
yapılacaktır.
İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu
2) Öğrenim belgesi
3) 2016 KPSS sonuç belgesi
4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli