Devlet Memuru Sinemalarda Oyunculuk Yapabilir mi ?

Devlet Memuru Sinemalarda Oyunculuk Yapabilir mi ?

Devlet Memuru Sinemalarda Oyunculuk Yapabilir mi? Devlet Memurlarının Sinemalarda oyuncu olarak çalışıp çalışamayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı görüşü metnimiz ekindedir.

Devlet Memuru Sinemalarda Oyuncu Olabilir mi ?

Devlet Memurlarının Sinemalarda oyuncu olarak çalışıp çalışamayacağı hususunda Devlet Işçi Başkanlığı görüşü metnimiz ekindedir.

ÖZET: Devlet memurunun mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi olurlu olduğu vakitlerde figüranlık yapıp yapamayacağı hk.( 7/9/2016-5388)

Bakanlığınız Muğla İli Fethiye Azık, Tarım ve Hayvancılık Kaza Müdüriyeti buyruğunda ziraat mühendisi olarak hizmet yapmakta olan … ‘nun mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi müsaadeli olduğu devirlerde figüranlık yapma isteğine dair görüş bildirilmesini talep ettiğiniz ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun ile değişik “Ticaret ve gayrı yarar getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci unsurunda; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa nazaran (Tacir) yahut (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde hizmet alamaz, ticari

mümessil yahut ticari vekil yahut kollektif şirketlerde ortak yahut komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları vazifeler hariç).

Memurlar, mesleksel faaliyette yahut bağımsız meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve gibisi yanlar açamaz; gerçek insanlara, şahsi hukuk hukuksal kimselerine yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin rastgele bir iş tarafında yahut vakıf üniversite kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının idare, kontrol ve disiplin heyetleri üyelikleri ile şahsi kanunlarda belirtilen hizmetler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan yahut mahcur olan evlatları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” kararı yan almaktadır.

Öte yandan; 05/12/2012 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun 1 inci unsurunda; ” Bu Kanunun gayesi, fikir ve sanat ürünlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu ürünleri icra eden yahut yorumlayan icracı sanatkarların, seslerin birinci tespitini yapan fonogram yapımcıları ile sinemaların birinci tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının eserleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu eserlerden yararlanma koşullarını düzenlemek, öngörülen esas ve yöntemlere karşıt yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.” kararı taraf almakta olup, tıpkı hususun (B) bendinde sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, hoş sanatlar yahut film yapıtları olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri eser olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca mezkûr Kanunun “Hakların Kullanılması” başlıklı 18 inci hususunda de; “Mali hakları kullanma salahiyeti münhasıran eser sahibine aittir. Aralarındaki şahsi kontrattan yahut işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve emekçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran yahut tayin edenlerce kullanılır. Hukukî kimselerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. Bir yapıtın yapımcısı yahut yayımcısı, fakat yapıtın sahibi ile yapacağı akde nazaran mali hakları kullanabilir.” kararına nokta verilmiştir.

Yukarıdaki karar ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanuna tabi işçinin müzik, film ve televizyon girişimlerinde nokta almasının; mezkur Kanunun 28 inci unsurunda belirtilen davranış biçimine uyulması, kelam konusu faaliyetin mesai saatleri dışında icra edilmesi, bu faaliyetten 5846 sayılı Kanun kapsamında elde edilen mali haklar haricinde rastgele bir ticari kar sağlanmaması, rastgele bir akit ile patrona bağlanılmaması, içtimaî güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi ve de bu faaliyetin hukuksal statüsü ve ilgili mevzuatı bakımından yukarıda yan verilen husus kararında belirtilen yasaklar haricinde bir faaliyet olarak kıymetlendirilmesi halinde mümkün olabileceği düşünülmektedir