DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıdabelirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak,

3-Erkekler için; askerlikle ilişkisibulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeksubay sınıfına alınmışolmak,

4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

5-İlanda belirtilen şartları taşımak.6-LisansMezunları için 2018KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.

7-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.8-Başvuracak adayların; 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ -YERİ VE ZAMANI

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1-Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresindentemin edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları gerekmektedir.

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Lisans Mezunları için2018yılı KPSS(P3)sonuç belgesi. 5-Aranılan mesleki deneyime ait hizmet belgesininkaşeve ıslak imza ile onaylanmışolması

6-Plastik dosya.

BAŞVURULARINDEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvurusonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın(Eczacı pozisyonu hariç) 2018KPSS (P3) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tradresinde ilan edilecektir.Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel DaireBaşkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIRİrtibat Tlf: 0 412 241 10 15-2320-5182-5136İlan Başvuru Tarihi:08.10.2019Son Başvuru Tarihi:22.10.201