Doğrudan Temin Alımları Bilmeyenler

1. Direkt Temin Yöntemi Nedir?………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. Direkt Temin Bir Tefviz Adabı Yönetici?………………………………………………………………………………………………. 3
3. Direkt Temin Alım Süreci Nasıl İşler?……………………………………………………………………………………………….. 3
4. Direkt Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?………………………………………………………………………………….. 3
5. Direkt Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Evrakı Nedir?………………………… 4
6. Direkt Temin Adabı İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?…………………………………………….. 4
7. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir?………………………………………………………………………………………………. 4
8. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zarurî Yönetici?…………………………………….. 4
9. Direkt Temin Yoluna Hangi Hallerde Başvurulur?…………………………………………………………………………… 4
10. Süreklilik Arz Eden Mal Ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini İçin Direkt Temin Adapları Uygulanabilir Mi?………………………………………………………………………………………… 5
11. (22-A) “İhtiyacın Yalnızca Gerçek Yahut Hükmî Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi” Ne Meale Gelmektedir?…………………………………………………………………………………….. 5
12. (22-B) “Sadece Gerçek Yahut Hukuksal Tek Kişinin Muhtaçlık İle İlgili Şahsi Bir Hakka Sahip Olması” Ne Manaya Gelmektedir?…………………………………………………………………………………………………………. 6
13. (22-C) “Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji Yahut Hizmetlerle Koordinasyonun Ve Standardizasyonun Sağlanması İçin Mecburî Olan Mal Ve Hizmetlerin, Asıl Mukaveleye Dayalı Olarak Düzenlenecek Ve Yekun Mühletleri Üç Yılı Geçmeyecek Akitlerle Birinci Alım Yapılan Gerçek Yahut Hükmî Bireyden Alınması” Ne Manaya Gelmektedir?………………………………………………………………………… 6
14. Gereksinimlerin 22 nci Hususun (A), (B), (C) Bentlerine Nazaran Karşılanması Halinde Kamu Tefviz Kanununa Nazaran Hangi Evraklar Düzenlenir?…………………………………………………………………………. 6
15. “4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (A), (B), (C) Bentleri Kapsamında Tek Asıldan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere Ait Form”Da Hangi Malumatlar Mahal Alır?…………………………….. 6
16. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Limitler Dahilinde Kalan Gereksinimlerin Direkt Teminle Karşılanmasının Pratiği Nasıl Yapılır?……………………………. 7
17. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendinde Bahsi Geçen “Temsil Ve Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat Ve İaşeye Ait Alımlar” Da Nakdî Sınırlamaya Tabi Midir? …………………………………………………………………………………………………….. 7
18. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Unsurunun (D) Bendindeki Nakdî Limitlere Kdv Dahil Midir?…….. 7
19. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendi Kapsamında Yapılacak Her Süreç İçin Münferit Bir Onay Dokümanı Alınması Farz Yönetici?…………………………………………………………………………………………………. 7
20. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Unsurunun (D) Bendindeki Nakdî Limite Kadar Olan Imalat İşlerinin Direkt Temin Yordamı İle Yaptırılması Halinde Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacaktır?……………………………………………………………………………………………… 8
21. Yönetimlerin 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Limite Kadar Olan Tüm Muhtaçlıkları Bu Bende Nazaran Karşılanmasında Her Hangi Bir Sınırlama Var Mıdır?……………. 8
22. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Hadlerin Altında Kalmak İçin Gereksinimlerin Bölünerek Karşılanması Mümkün Yönetici? ………………………………………………………. 8
23. Direkt Temin Kayıt Formu Ne Vakte Kadar Kamu Tefviz Kurumuna Gönderilir?…………………………………… 8
24. Direkt Temin Yolu İle Yapılan Alımlarda Mukavele İmzalanabilir Mi?…………………………………………………… 8
25. 4734 Sayılı Kanunun 22 Nci Unsurunun F Bendi Uyarınca Direkt Temin Tekniği İle Yapılan Alımlarda Belli Müddetli Mukavele İmzalanabilir Mi?……………………………. 9
26. Mukavele Düzenlenmesi Ve Ahit Bedelinin Belli Bir Limitin Üzerinde Olması Halinde Yükleniciden Kamu Tefviz Kurum Behresi Alınır Mı?…………………………………………………………………………………………………………….. 9
27. Direkt Temin Yolu İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?…………………………………………………….. 9
28. Direkt Temin Yordamı İle Yapılan Alımlarda Teminat Alınabilir Mi?…………………………………………………………… 9
29. Kamu Tefviz Kanununda Bölge Alan Mali Limitler Ne Devir Güncellenir?………………………………………………. 9
30. Direkt Temin İle Yapılacak Alımlarda, Merkezi Idare Harcama Dokümanları Yönetmeliğine Nazaran Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir?………………………………………………………………………………………………… 10
31. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlardan Direkt Temin Yöntemi İle Alım Yapılabilir Mi?……………. 10
32. Direkt Temin Alımlarında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Süreçleri Uygulanabilir Mi? 10
33. Direkt Temin Alımlarında Fiyat Farkı Esasları Uygulanabilir Mi?…………………………………………………………. 11

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

1. Direkt Temin Yöntemi Nedir?

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu Tefviz Kanununun 18 inci hususunda sayılan (açık tefviz tarzı, ayan istekliler arasında tefviz metodu ve pazarlık tefviz usulü) tefviz adapları için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, tefviz komitesi kurma ve anılan Kanunun 10 uncu hususunda sayılan yeterlilik kriterlerini arama zaruriliği bulunmaksızın, tefviz yetkilisince görevlendirilecek kişi yahut insanlar tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir. [1]

2. Direkt Temin Bir Tefviz Yordamı Yönetici?

Doğrudan temin bir tefviz yordamı değildir. Direkt temin ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci unsurunda belirtilen nitelikteki gereksinimlerin karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. [2]

3. Direkt Temin Alım Süreci Nasıl İşler?

1. Muhtaçlığın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte direkt teminin nakdî limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit etmek için gereklidir.)

3. Tefviz yetkilisinden alınan onay belgesi

4. Tefviz yetkilisince yapılacak görevlendirme

5. Görevlendirilen kişi yahut bireylerce piyasa fiyat araştırması yapılması

6. Görevlendirilen kişi yahut şahıslarca alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul süreçlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ait dokümanların hazırlanarak muhasebe ünitesine gönderilmesi

9. Muhasebe ünitesince fiyatın hak sahibine ödenmesi

4. Direkt Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

• Tefviz dokümanı hazırlanması mecburî değildir. 22/d bendine nazaran yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti farz olmamakla birlikte işin limit altında olup olmadığının tespiti için kıymetlidir.

• İlan yapılması ve teminat alınması farz değildir.

• Tefviz encümeni kurulması ve karar alınması zarurî değildir.

• Yazılı teklif alınması zaruriliği olmamakla birlikte Türk Hukuk Sistemi açısından yazılılık koşulu bir muteberlik kuralı olduğundan tekliflerin yazılı olması yararlıdır.

• Kanunun 10 uncu hususunda sayılan yeterlik kurallarına uymak zarurî değildir.

• Unsur de belirtilen haller dışında şartname ve kontrat düzenleme mecburiliği yoktur.

1 Kamu Tefviz Genel Bildirimi, Unsur 22- Direkt Temine Ait Açıklamalar, 22.1. Genel Olarak

2 Direkt temin tefviz yolu olmaktan çıkarılması ile ilgili 4964 sayılı Kanunun husus münasebeti.

5. Direkt Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Dokümanı Nedir?

Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa girişim numarası, ölçüsü, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak metot, avans ve fiyat farkı verilecekse kurallarını gösteren ve harcama yetkilisi (ihale yetkilisi) tarafından imzalanan evraktır.[1]

6. Direkt Temin Yordamı İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?

Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında Kanunda ve ikincil mevzuatta düzenleme yapılmamıştır. Görevlendirme yazılı olarak yapılabileceği üzere onay dokümanı üzerine kayıt düşülerek de yapılabilir.

7. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir?

Doğrudan temin yoluyla tefviz komitesi kurulmadan yapılacak alımlarda, alımı yapmakla görevlendirilen kişi yahut kimselerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve elverişli görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren; laf konusu kişi yahut kimselerce imzalanan tutanaktır.[2]

8. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Mecburî Yönetici?

Piyasa fiyat araştırmasında teklifler yazılı alınabileceği üzere, internet üzerinden fiyat araştırması yapılabilir yahut laflı olarak da alınabilir. Ama yazılı olarak alınması Türk Hukuk Sistemi açısından daha müsaittir.

9. Direkt Temin Tarzına Hangi Hallerde Başvurulur?

Doğrudan temin yoluna;

• Muhtaçlığın yalnızca gerçek yahut hukukî tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespiti,

• Yalnızca gerçek yahut hukukî tek kişinin gereksinim ile ilgili kişisel bir hakka sahip olduğu,

• Mevcut mal, ekipman, teknoloji yahut hizmetlerle ahengin ve standardizasyonun sağlanması için zarurî olan mal ve hizmetlerin, asıl kontrata dayalı olarak düzenlenecek ve yekun mühletleri üç yılı geçmeyecek mukavelelerle birinci alım yapılan gerçek yahut hukuksal kimseden alınacağı,

• Büyükşehir belediyesi hadleri dahilinde bulunan yönetimlerin 44.287 (Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi) Türk Lirası[3] aşmayan gereksinimleri ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ait alımlar,

• Sair yönetimlerin 14.755 (Ondörtbinyediyüzellibeş) Türk Lirasını[4] aşmayan muhtaçlıkları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ait alımlar,

• Yönetimlerin gereksinimine elverişli taşınmaz mal alımı yahut kiralanması,

• Özelliğinden ve anlaşılan vade içinde kullanılma zorunluluğundan ötürü stoklanması ekonomik olmayan yahut acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan eserleri ile ortez, protez üzere tatbik esnasında hastaya nazaran belirlenebilen ve hastaya mahsus tıbbi sarf materyalleri, test ve tetkik sarf materyalleri alımları,

• Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki yönetimleri temsil ve savunmak üzere Türk yahut yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık iştiraklerinden yapılacak hizmet alımları,

• 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı hususları uyarınca Türk yahut yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları kelam konusu olduğunda başvurulabilir.

10. Süreklilik Arz Eden Mal Ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini İçin Direkt Temin Adapları Uygulanabilir Mi?

Konu hakkında Kamu Tefviz Genel Bildiriminin 20 nci unsurunda nokta alan;

“20.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci unsurunun (b) bendinde sonraki mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir evvelki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylelikle tefviz ile ilgili ilan mühleti ve tefviz sürecinin belli bir vakit alacağı da dikkate alınarak sonraki yılda gerçekleştirilecek bu tıp mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Lakin yılın ahir ya da sonraki yılın başında çıkılan ihalelerde evvelden öngörülemeyen nedenlerle tefviz sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, tefviz sonuçlandırılıncaya kadar geçecek müddet içindeki gereksinimlerin 4734 sayılı Kanunun 21 inci unsurunun (b) bendindeki “idare tarafından evvelden öngörülemeyen olaylar” kapsamında kıymetlendirilerek, anılan unsur kararı ve 62 nci unsurun (ı) bendinde mekan alan esaslar da dikkate alınarak birebir Kanunun 21 inci hususunun f) bendi ya da 22 nci unsurunun (d) bendinde belirtilen meblağlara kadar olanların bu hususlara nazaran temin edilebilmesi yönetimin salahiyet ve sorumluluğundadır.”

Şeklindeki karar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

11. (22-A) “İhtiyacın Yalnızca Gerçek Yahut Hukuksal Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi” Ne Manaya Gelmektedir?

Piyasada yapılan araştırma neticesinde gereksinimlerin yalnızca tek bir asıldan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde Kamu Tefviz Kanununun 22 nci unsurunun (a) bendine nazaran alım yapılabilir. Başkaca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu akit yahut şartnamede konum alan kararlar nedeniyle ayan bir marka yahut modelli malın alınmasının zarurî olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

12. (22-B) “Sadece Gerçek Yahut Hukukî Tek Kişinin Muhtaçlık İle İlgili Kişisel Bir Hakka Sahip Olması” Ne Meale Gelmektedir?

Sadece gerçek yahut hükmî tek kişinin gereksinim ile ilgili ilmî, teknik, fikri yahut sanatsal vb. nedenlerle hususî bir hakka sahip olması durumunda gereksinimlerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci unsurunun (b) bendi kapsamında karşılanabileceği manasına gelmektedir. 9

13. (22-C) “Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji Yahut Hizmetlerle Ahengin Ve Standardizasyonun Sağlanması İçin Zarurî Olan Mal Ve Hizmetlerin, Asıl Kontrata Dayalı Olarak Düzenlenecek Ve Yekun Müddetleri Üç Yılı Geçmeyecek Mukavelelerle Birinci Alım Yapılan Gerçek Yahut Hukuksal Bireyden Alınması” Ne Manaya Gelmektedir?

Toplam müddetleri üç yılı geçmemek üzere, asıl ahde dayalı olarak yapılacak alımların, gereksinime ait asıl ahde bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak evvelden öngörülmemekle birlikte gereksinimin gereği olarak ortaya çıkması ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olması halinde bu bende nazaran gereksinimler temin edilir. Bu saptamaların yönetimlerin teknik ünitelerince yapılması esas olmakla birlikte husus ile ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınması da mümkün bulunmaktadır.10 Bu bent kapsamında yapılan alımlarda husus metninde belirtildiği üzere bağıt yapılması zaruridir.

14. Gereksinimlerin 22 nci Unsurun (A), (B), (C) Bentlerine Nazaran Karşılanması Halinde Kamu Tefviz Kanununa Nazaran Hangi Evraklar Düzenlenir?

Bu durumda düzenlenecek evraklar;

• Onay dokümanı,

• Piyasa fiyat araştırması tutanağı,

• “4734 sayılı Kanunun 22 nci Unsurunun (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek

Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere Ait Form” dur. 11

15. “4734 Sayılı Kanunun 22 nci Unsurunun (A), (B), (C) Bentleri Kapsamında Tek Asıldan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere Ait Form”Da Hangi Malumatlar Yan Alır?

İhtiyaçların 22 nci unsurun (a), (b), (c) bentlerine nazaran karşılanması halinde; kelam konusu form kullanılarak, gereksinimin neden yalnızca bu bentlere nazaran karşılanabileceği detaylı olarak yazılır, fiyat araştırması yapılır, muhtaçlık konusu mal yahut hizmet alımının nitelikleri tanım edilir ve bu hususlara ait bütün dokümanlar forma eklenir.12

16. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Limitler Dahilinde Kalan Gereksinimlerin Direkt Teminle Karşılanmasının Pratiği Nasıl Yapılır?

4734 sayılı Kanunun 22 nci hususunun (d) bendindeki mali limite (limit dahil) kadar olan mal ve hizmet alımları ile prodüksiyon işleri tefviz yetkilisinden alınacak onay evrakı üzerine piyasa fiyat araştırması yapılarak direkt temin metoduyla temin edilebilir. 13

17. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendinde Bahsi Geçen “Temsil Ve Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat Ve İaşeye Ait Alımlar” Da Mali Sınırlamaya Tabi Midir?

Parasal hudut, mal ve hizmet alımları ile imalat işleri için makbuldür. Temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ait alımlar mali sınırlamaya tabi değildir.

18. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Limitlere Kdv Dahil Midir?

Bu limitlere KDV dahil değildir.

19. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendi Kapsamında Yapılacak Her Süreç İçin Başka Bir Onay Dokümanı Alınması Zarurî Yönetici?

Bu bende nazaran yapılacak her bir alım için başka bir onay dokümanı düzenlenebileceği üzere işin niteliğine nazaran yapılacak günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay dokümanı de düzenlenebilir. 14

20. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Limite Kadar Olan Imalat İşlerinin Direkt Temin Tarzı İle Yaptırılması Halinde Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacaktır?

Bu bent kapsamında gerçekleştirilecek prodüksiyon işlerinde fiyat araştırmasının, Prodüksiyon İşleri İhaleleri Tatbik Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ait esas ve yollara nazaran yapılması mecburidir.[5]

21. Yönetimlerin 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Nakdî Limite Kadar Olan Tüm Muhtaçlıkları Bu Bende Nazaran Karşılanmasında Her Hangi Bir Sınırlama Var Mıdır?

4734 sayılı Kanunun 62 nci unsurunun (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci hususlarındaki mali limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık yekunu, yönetimlerin bütçelerine bu gayeyle konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu Tefviz Konseyinin münâsib görüşü olmadıkça aşamaz.” kararı konum almaktadır.

22. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun (D) Bendindeki Mali Sonların Altında Kalmak İçin Gereksinimlerin Bölünerek Karşılanması Mümkün Yönetici?

Parasal hadlerin altında kalacak biçimde, adet bazında yahut tıpkı tefviz konusu içinde mekan alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile imalat işlerinin, kalemlere yahut öbeklere bölünmek suretiyle temini, 4734 sayılı Kanunun temel prensiplerine karşıtlık oluşum etmektedir. Bu taraftaki pratiklerin sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.[6]

23. Direkt Temin Kayıt Formu Ne Vakte Kadar Kamu Tefviz Kurumuna Gönderilir?

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar yöntemine münâsib olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu Tefviz Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir.

24. Direkt Temin Metodu İle Yapılan Alımlarda Mukavele İmzalanabilir Mi?

Doğrudan temin ile alımı yapılacak malın teslimi yahut hizmetin ya da prodüksiyon işinin belirli bir vadeyi gerektirmesi durumunda, alımın bir akde bağlanması farz olup bir kezde yapılacak alımlarda mukavele yapılması yönetimlerin takdirindedir. Başkaca 4734 sayılı Kanunun 22 nci hususunun (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise unsur metninde belirtildiği üzere mukavele yapılması zaruridir.

25. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Hususunun F Bendi Uyarınca Direkt Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Muayyen Periyodik Ahit İmzalanabilir Mi?

Konu hakkında; Kamu Tefviz Kurumu’ndan alınan 17/01/2013 tarihli ve 1250 sayılı görüş yazısında; Kamu Tefviz Kurulu’nun 07/01/2013 tarihli ve 2013/DK.D-1 sayılı kararı alındığı belirtilerek birtakım açıklamalara mahal verilmiştir. Laf konusu açıklamalar doğrultusunda Kurumumuzca 28/05/2013 tarihli ve 2013/05 sıra nolu Genelge yayımlanmıştır. Anılan Genelgemiz uyarınca 4734 sayılı Kanunun 22 nci unsurunun (f) bendi kapsamında yapılan alımlarda muayyen müddetli mukaveleler imzalanabilmektedir.

26. Bağıt Düzenlenmesi Ve Bağıt Bedelinin Makul Bir Limitin Üzerinde Olması Halinde Yükleniciden Kamu Tefviz Kurum Hakkı Alınır Mı?

Kamu Tefviz Kanununun 53 üncü hususunun (j) bendinde belirtilen kurum hakkının, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ait düzenlenecek ahitlerden alınacağı söz edilmektedir. Direkt temin bir tefviz yordamı olmadığından düzenlenecek ahitlerden kurum hakkının öğrenim edilmesine gerek yoktur.

27. Direkt Temin Metodu İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?

Konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Damga Vergisi Genel Bildirimi (Seri No:44); “…Bu çerçevede, yönetimlerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci hususu kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle görünür parayı ihtiva eden bir akdin düzenlenmesi halinde bu kontratın, yönetimlerce kurulacak tefviz komitelerince bir tefviz kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Gelgelelim, laf konusu alımlar nedeniyle aşikâr parayı ihtiva eden bir ahdin düzenlenmemesi ve tefviz encümenleri kurularak bir tefviz kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı doğaldır… ” halinde yan alan karara nazaran hareket edilmesi gerekmektedir.

28. Direkt Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Teminat Alınabilir Mi?

Teminat alınması zarurî olmamakla birlikte; muhtaçlığın niteliğine nazaran, ilan yapılması, teminat alınması, tefviz komitesi kurulması, isteklilerde muayyen yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve kontrat düzenlenmesi üzere hususlar yönetimlerin takdirindedir.[7]

29. Kamu Tefviz Kanununda Nokta Alan Nakdî Limitler Ne Devir Güncellenir?

Bu Kanunda belirtilen eşik pahalar ve nakdî limitler bir evvelki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu Tefviz Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden tasdikli olmak üzere birebir tarihe kadar Resmi Gazete’de ilan edilir. Fakat güncellemede bir Türk Lirasının altındaki meblağlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik kıymetler ve mali limitler, harikulâde hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Konseyi Kararı ile güncellenebilir.

30. Direkt Temin İle Yapılacak Alımlarda, Merkezi Idare Harcama Dokümanları Yönetmeliğine Nazaran Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir?

Doğrudan temin yolu ile yapılacak alımlarda ilgisine nazaran;

• Onay Evrakı ,

• Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

• Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise mukavele,

• Fatura,

• Muayene ve kabul komitesi tutanağı, kabul sürecinin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş evrak,

• Mal ve materyal alımlarında, Taşınır Süreç Fişi,

• Başbakanlığın yahut Bakanların oluruna tabi alımlarda müsaade yazısı,

• Mali hizmetler ünitesinin ön mali denetimine tabi olan hallerde görüş yazısı,

• (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda “Tek Menşeden Temin Edilen

Mallara/Hizmetlere Ait Form” ödeme dokümanına eklenir.21

31. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlardan Direkt Temin Tarzı İle Alım Yapılabilir Mi?

Konu hakkında Kamu Tefviz Genel Bildirisinin “Yasaklılık Teyidi” başlıklı 31 inci unsurunda “31.4. 4734 sayılı Kanunun 22 nci unsuru uyarınca direkt temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Fakat, anılan Kanunun 22 nci hususunun (d) bendinde belirtilen mali limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek yahut hukukî kişinin Kurumun internet sahifesindeki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının denetim edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, kelam konusu kimseden alım yapılmaması gerekmektedir.” Halinde taraf alan karar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

32. Direkt Temin Alımlarında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Süreçleri Uygulanabilir Mi?

Kamu Tefviz Genel Bildiriminin 28.1.10. “Doğrudan temin metodunda yasaklama kararı” başlığı altında;

“28.1.10.1. Direkt temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci hususuna nazaran ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.

28.1.10.2. Direkt teminin tefviz yolu olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci unsuru ile kontratın uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil yahut davranışlar düzenlendiğinden; tıpkı Kanunun 26 ncı unsurunda öngörülen müeyyidelerin direkt temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

28.1.10.3. Bununla birlikte; direkt temin metoduyla yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci hususunda belirtilen yasak fiil yahut davranışların Türk Ceza Kanununa nazaran cürüm oluşum etmesi; bu fiil yahut davranışlar için ceza sorumluluğuna ait kararların uygulanmasına mani oluşum etmez. ”

şeklinde açıklamalara nokta verilmiş olup, direkt temin alımlarında bu açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

33. Direkt Temin Alımlarında Fiyat Farkı Esasları Uygulanabilir Mi?

Evet uygulanabilir. 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 4734 sayılı Kamu Tefviz Kanununa nazaran tefviz edilen mal alımı, hizmet alımı ve prodüksiyon işlerinde uygulanacak fiyat farkına ait esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.