Doktorlar Fazla Mesai ve Kıdem Tazminatı Alabilirler mi

Yargıtay, özel hastanelerde çalışan doktorlar için emsal oluşturacak bir karar verdi. 

Yargıtay, özel sağlık kurumularda çalışan hekimler için emsal oluşturacak bir karar verdi. Mevzubahisi davada hekimlerin kıdem tazminatı ve fazla mesai fiyatı alıp almayacakları mevzusunda değerlendirme yaptı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin dava ile alakalı verdiği kararın özeti: Taraflar arasında görülen dava neticesinde verilen karar şöyle: YARGITAY KARARI Şikayetçi İsteminin Özetle: Şikayetçi, göz hekimi olarak özel bir sağlık kurumunda çalıştığını, 2008 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları fiyatlarının yetersiz ödendiğini, hafta içi 08.00- 18.00 saatleri arasında, cumartesi ise 13.30’a kadar çalıştığını, ulusal bayramlarda çalıştığını, fakat fazla çalışma fiyatlarının ödenmediğini, senelik izin fiyatlarını da bütün kullanmadığını belirterek emekçilik alacağı arzında bulunmuştur.

Davalı Yanıtının Özeti : Davalı, şikayetçinin arzlarının zaman aşımına uğradığını, şikayetçinin kendi isteği ile istifa arzuhali verdiğini, tüm haklarını alarak işten böldüğünü, genel tatil fiyatı alacağı olmadığını, tüm senelik izinlerini kullandığını, haftalık çalışmasının 45 saati aşmadığını, şikayetçinin verdiği istifa sebebiyle ihbar ve kıdem tazminatı arz edemeyeceğini, korunarak davanın reddini istedi. Davalı ayrıca kendilerinin şirketçiliğe başladığı yarıyılda şikayetçinin öteki davalı işletmede çalıştığını, kendilerinde çalışmadığının fotoğrafı kayıtlar ile değişmez olduğunu, kendilerinin şikayetçiye yalnızca kendisinin tetkik ettiği hastalar için fiyat ve prim ödendiğini, bu ödemelerin bankadan yapıldığını, şirketçilik yaptığı yarıyılda da patron sıfatı olmadığını, şikayetçinin davalı başka sağlık kurumunun sevk ve yönetinde çalıştığını, şikayetçi ile yazılı veya laflı bir fiyat uyuşmaları olmadığını, davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğini korunmuştur.

Yerel Duruşma bir araya gelen deliller ve bilirkişi raporuna direnilerek davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Temyiz: Kararı şikayetçi vekili ve her iki davalı vekili temyiz etmiştir. E Bahane: 1- Şikayetçinin tüm, davalıların alttaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Şikayetçi vekili dava arzuhalinde iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek dava açmış, davalılar şikayetçinin işyerinden kendi isteği ile dağıldığını korunmuşlardır. Davalı Vekili şikayetçi ismine atfen imzalı 01.04.2009 tarihli ibraname başlıklı ve içeriğinde ” 01.06.2005-01.04.2009 tarihleri arasında çalışmış olduğum, yukarıyadaki adreste heyeti olan işyerinden ailevi sebeplerden dolayı kendi isteğim ile istifa ediyorum.

Bu dükkanında çalıştığım zaman süresince hak kazandığım bayağı fiyat, hak ediş meblağlarım, fazla mesai, hafta tatili, fotoğrafı ve genel tatil fiyatlarımı, ikramiye ve primlerimi, senelik izin haklarımı bütün ve yetersizsiz bir biçimde almış olduğumu beyan ve kabul ederim” yazılı evrakı sunmuş bu evraktaki el yazısı ve imzanın yapılan grofolojik araştırmada şikayetçinin el mahsulü olduğu tespit etilmiştir. Şikayetçi Uzman Hekim olup imza attığı dokümanın içeriğini ve legal neticelerini öğrenebilecek gidişattadır. İrade fesadı hali de mevzubahisi olmadığından şikayetçinin iş akdini kendisinin ailevi nedenler ile feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi kusurlu olup bozmayı gerektirmiştir. Netice: Temyiz olunan kararın, yukarıyada yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, , 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir..