DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 99 Hemşire ve 23 Sağ Irk Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1973 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇE SAYI – UNVAN ARANAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRET İLAN NO
Özel

Bütçe

KADRO SAYISI: 99

UNVAN: HEMŞİRE

*Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak -2Ü16 KPSSP3 sınavı puanı olmak – Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3.102,30 TL.

– Kıdemi 5 yıldan 10 yıia kadar olanlar için 3.141 ,81 TL.

– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 3.204,55 TL.

2018/01
Öze!

Bütçe

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KADRO SAYISI: 3

UNVAN: AMELİYATHANE TEKNİKERİ

-Önlisans Ameliyathane Hizmetleri bölümü mezunu olmak

-2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak

– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2.958,71 TL.

– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2.984,32 TL.

– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 3.042,53 TL.

2018/02
KADRO SAYISL5

UNVAN: ANESTEZİ TEKNİKERİ

-Öni İsans Anestezi bölümü mezunu olmak -2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adayiar için askerlik görevini yapmış olmak
KADRO SAYISI: 1

UNVAN: ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ

-Önlisans Çevre Sağlığı bölümü mezunu olmak -2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak
KADRO SAYISI ;5

UNVAN; İLK VE ACİL

YARDIM

TEKNİKERİ

-Önlisans ilk ve Acil Yardım bölümü mezunu olmak

-2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak

KADRO SAYISI: 10

UNVAN; LABORATUVAR TEKNİKERİ

-Önlisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu olmak

-2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmtş olmak

KADRO SAYISI: 1

UNVAN; ODYOMETRİ TEKNİKERİ

-Önlisans Odyometri böiümü mezunu olmak -2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak
KADRO SAYISI: 2

UNVAN: PATOLOJİ TEKNİKERİ

-Önlisans Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu olmak -2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak ¦Erkek adayiar için askerlik görevini yapmış olmak
KADRO SAYISI: 1

UNVAN: YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ

-Önlisans Yaşlı Bakımı bölümü mezunu olmak -2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak

Başvuruda bulunacakların:

* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Ka nun un 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibare n) herha ngi bir kuru mda sözleşmeli pe rsc nel (657/4B) o larak çalışmamış olması.

* Askerliğini yapmış olması (Hemşire kadroları hariç),

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir, isteklilerin;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Üniversitemizin vueb sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan Evrak Teslim Tarihinde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan Kaynaklan Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisindedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres; D.E.Ü, Hastanesi Başhekimliği İnciraitı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20 ¦ (0 232) 412 23 21