Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
  Özel Şartlar:
  1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
  2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte
  başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav
  yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
  istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
  feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
  tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
  pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
  6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
  sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
  Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon
  için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
  Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime
  açılmıştır.
  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
  yapılamayacaktır.
  Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup
  tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
  gerçekleşmeyecektir.
  Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen
  pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
  gerçekleşmeyecektir.
  Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir
  belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.
  Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir
  belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan
  barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
  Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen sertifikalar
  taranarak sisteme yüklenecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-
line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu red edilecektir.
Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar
başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 30.09.2019 – 14.10.2019 arasında yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2018 KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli
belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel
Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması
yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan,
aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İletişim Telefonları: (0312) 202 24 10 / (0312) 202 89 54 / (0312) 202 24 08 / (0312) 202 24 52 / (0312) 202 24
49