GAZİ ÜNİVERSİTESİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliği ile Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 199 adet özel bütçe ve 10 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 209 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Puan Türü Bütçe Birimi Aranan Nitelikler

Hemşire 167

2016 Yılı KPSSP3 Özel Üniversite Hastanesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 5
2016 Yılı KPSSP93 Özel
Üniversite Hastanesi
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 10
2016 Yılı KPSSP93
Özel
Üniversite Hastanesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 6
2016 Yılı KPSSP93 Özel
Üniversite Hastanesi
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1

2016 Yılı KPSSP93
Özel
Üniversite Hastanesi
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1
2016 Yılı KPSSP3 Özel
Üniversite Hastanesi
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.
Biyolog 3
2016 Yılı KPSSP3 Özel
Üniversite Hastanesi
Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.
Diyetisyen 5
2016 Yılı KPSSP3 Özel
Üniversite Hastanesi
Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Psikolog 1
2016 Yılı KPSSP3 Özel
Üniversite Hastanesi
Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.
Fizyoterap ist 5
2016 Yılı KPSSP3
Döner Sermaye
Üniversite Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Tekniker 2
2016 Yılı KPSSP93
Döner Sermaye
Üniversite Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Mühendis 2

2016 Yılı KPSSP3
Döner Sermaye
Üniversite Hastanesi
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak
Teknisyen 1
2016 Yılı KPSSP94
Döner Sermaye
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortaöğretim Kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanından mezun olmak.

Not: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I – GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya
soruşturma altında olmamak, d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1. A) Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 2. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri
uygulanır. 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (06.04.2018 –
20.04.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER
ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları
gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir

İstenen Belgeler;
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve
fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan “8.Güvenlik
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet
sözleşme imzalanacaktır.
Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA