Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz
Hastanelerinde (Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi) istihdam
edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 80 -Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının herhangi
Birinden mezun olmak.
Sosyal Çalışmacı 1
-Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar Lisans
programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 5 -Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 2
-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Diğer Sağlık
Personeli 2 -Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 9
-Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1
-Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak. (En az 10 yıl Üniversite
hastanelerinde çalışmış olmak ve belgelemek.)
Sağlık Teknikeri 1
-Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak. (En az 15 yıl Üniversite
hastanelerinde çalışmış olmak, 3 Tesla MR cihazında deneyimli olmak
ve belgelemek.)
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016
KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine
kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.
Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun
47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri
Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar
haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve
başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma Fotokopisi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak
şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır