HARRAN ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

0
44

HARRAN ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin
(B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlarda 62 (Altmışiki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
UNVANI
BÜTÇE
TÜRÜ ADET ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire Özel Bütçe
22 ükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe
denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak
ve belgelendirmek kaydıyla hastanelerin yoğun bakım ünitesinde en az 6
(altı) ay veya diğer servislerde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
22 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
programların birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla
hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde en az 6 (altı) ay veya diğer
servislerde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
bölümlerinden mezun olmak, belgelendirmek kaydıyla 5 (beş) yıl
hastanelerde çalışmış olmak.
1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak,
belgelendirmek kaydıyla 5 (beş) yıl hastanelerde çalışmış ve +NRP
sertifikasına sahip olmak.
Ebe Özel Bütçe

4 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü lisans programlarından
mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanelerin
doğumhanesinde çalışmış olmak.
Diğer Sağlık Personeli Özel Bütçe
1 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans Programı mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Kardiyak
BT (MultiSlice) biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.
1 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans Programı mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla 3T
Kardiyak MR biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.
1 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans Programı mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 5
(beş) yıl Nükleer Tıp deneyimi olmak.
1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji lisans bölümü mezunu olmak.
1 Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizyoloji Önlisans programından
mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Üçüncü Basamak Kamu
Hastanelerinde çalışmış olmak.
4 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans
programından mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Üçüncü
Basamak Kamu Hastanelerinin ameliyathanesinde en az 1 (Bir) yıl
Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak.
2 Sağlık Meslek Lisesi Anestezi programından mezun olmak ve
belgelendirmek kaydıyla hastanelerin ameliyathanesinde en az 1 (Bir) yıl
Anestezi Teknisyeni olarak çalışmış olmak.
Laborant Döner Sermaye

1 Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi
Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Laborant ve
Veteriner Sağlık Önlisans Programlarının birinden mezun olmak ve
belgelendirmek kaydıyla en az 5 (Beş) yıl üniversite hastanesinde çalışmış
ve metabolizma laboratuvarı cihazı (LC MS/MS) deneyimi olmak.
Şartlar:
I) GENEL ŞARTLAR:
 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü
hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları
için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu
KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
II) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı 03.11.2017 tarihinden 17.11.2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar
aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden
fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
III) İSTENEN BELGELER:
1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu. (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden
elektronik ortamda doldurulacaktır.
2) 2016 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
3) Mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Atanmaya hak kazananlardan noter onaylı suret alınacaktır)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
5) Kimlik Fotokopisi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet Başvuru Formuna yapıştırılacak)
7) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı) ile
SGK hizmet dökümü.
IV) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1) İlgili 2016 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir)
katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen
bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu
gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
NOT:
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
2) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.
3) Bu ilan da yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.
Harran Üniversitesi İletişim Numarası: 0 414 318 00 00 – Dahili: 20 58 – 24 11 – 22 62
Başvurular: Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına Şahsen
yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here