Hekim Dışı Sağlık Personelinin Döner Sermayesinin Arttırılması

3
43

Sağlık personeli; Bilginin ölçülebilir olması ve bilimselliği; karşısında hiç kimsenin söz söyleyemeyeceği bir dayanaktır. İspat edilmiş her bilgi söylemlerimizi ve eylemlerimizi daha da güçlendirmekte ve sesimizin ve sözümüzün daha gür çıkmasını sağlamaktadır.

Bu anlamda bünyemizde faaliyet gösteren SağlıkSen Stratejik Araştırmalar Merkezi bilginin kanıta dayalı ve güçlü olması noktasında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın önemli bir destekçisidir.

Yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar; bilimsel ve akılcı olmakla birlikte, çözüme odaklı, paydaşlık ve katılımcılığı da içerecek şekilde değerlerden uzaklaşmadan ortaya konulacaktır. Bu anlamda şube başkanlıklarımızla işbirliği içerisinde, çalışanların güncel sorun ve gelişim süreçleri başta olmak üzere bilgilendirici ve çözüm üretici bir yaklaşım ortaya konularak çalışmalar hayata geçirilecektir.

Çalışmalarımızda milli ve manevi hassasiyetlere saygı duyan bir yöntem benimseyerek, sağlık ve Semih DURMUŞ Sağlık-Sen Genel Başkanı 4 sosyal politika ile sendikal haklar konularındaki farkındalığın gelişmesine ve karar mekanizmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Ayrıca sağlık, sosyal politika ve çalışma hayatına yönelik araştırmalar yapan akademisyen ve uzmanlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmekle birlikte, uzman kuruluşlar ve üniversitelerle ortak projeler ve işbirliği programları da ortaya koyacağız. Bu kapsamda habersaglikcilar oluşturduğumuz vizyona uygun şekilde hayata geçirilen çalışmanın ilk dosya konusu; sağlık çalışanları açısından önem arz eden “Döner Sermaye” olarak belirlenmiştir. Bu ilk sayı; döner sermaye konusunda çözüm önerilerini içermekte olup sahayı bilgilendirmek noktasında teşkilatımızın pratikte kullanabileceği şekilde ortaya konmuştur. Bültenlerin içerik olarak pratik bilgiler içeren ve sahayı sürekli besleyen ve bu alanlarda şube başkanlıklarımızın da aktif sürece dahil edilmesiyle proaktif bir davranış ortaya konulmasını amaçlayan bir nitelikte hazırlanmasına azami özen gösterilmesini önemsiyoruz.

Bu sayıda hekim dışı sağlık personelinin ek ödeme gelirlerinin iyileştirilmesine ilişkin yapısal çözüm önerileri sunulmak suretiyle hem kaynak oluşturulması hem de bu alana spesifik politikaların tek elden duyurulması hedeflenmiştir. Çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, tüm teşkilatımız ve sağlık çalışanlarımız için faydalı olmasını diliyorum.

5 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDAKİ HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEME GELİRLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

2003 yılında hayata geçirilen ve 16 yıldır uygulanan performansa dayalı ek ödeme sisteminin ana kurgusu aynen devam etmek suretiyle günümüz ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Bu husus hekim dışı sağlık personeli açısından değerlendirildiğinde ise teşvik edici ve motivasyonu sağlayıcı özelliğini büyük ölçüde yitirdiği müşahede edilmektedir.

Bundan dolayı günümüz ihtiyaç ve beklentileri gözetilerek performansa dayalı ek ödeme uygulamasının rehabilite edilmesi için gerekli adımların atılması kaçınılmazdır. Ayrıca ek ödeme tutarları incelendiğinde her yıl rölatif olarak azaldığı ve özellikle hekim dışı sağlık personelinin büyük bir çoğunluğunun sabit ek ödeme tutarına yakın bir ek ödeme aldıkları görülmektedir.

Sendika olarak mevcut durumdan hareketle sağlık personelinin ek ödeme gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerilerimizi 5 ana başlıkta ortaya koyduk. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde belirlenen sağlık hizmeti fiyatlarının daha reel hale getirilmesi, sağlık kurumlarının gelir-gider dengesi ve döner sermaye açısından önem arz ettiği hususunu da ayrıca belirtmekte fayda mülahaza edilmektedir.

6 1. Sabit Ek Ödemelerden Vergi Alınmaması ve Sabit Ek Ödemelerin Genel Bütçeden Ödenmesi

1.1 Sabit Ek Ödemelerden Vergi Alınmaması

• Birçok kurumun sabit ek ödeme tutarları gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan sağlık personeli sabit ek ödemesi de vergiden muaf olmalıdır.

• Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda döner sermaye tutarı net sabit ek ödeme tutarına eşit veya daha fazla olan personele aşağıdaki tutarlarda pozitif bir katkı sağlanmış olacaktır.

• Uzman hekimlerde 500-600 TL, pratisyen hekimlerde 300-370 TL, sağlık personelinde 150-270 TL, diğer personelde ise 50-150 TL aralığında ek ödeme artışı sağlanması söz konusudur.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. Sabit ek ödemelerden vergi alınmaması ve sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi

2. Sabit ek ödeme oranının 15 puan artırılması

3. Dağıtılabilir döner sermaye üst sınırı belirlenirken hazine payının yasal olan %1 oranı üzerinden hesaplanması

4. Kurum Kalite Puanının pozitif bir parametre olarak kullanılması suretiyle dağıtılabilir döner sermaye üst sınırının artırılması

5. Hekim dışı sağlık personelinin ek ödeme tutarlarının belirlenmesinde pozitif performansa dayalı Ek Ödeme modelinin hayata geçirilmesi

7 1.2 Sabit Ek Ödemelerin Genel Bütçeden Karşılanması

• Bilindiği üzere hastane döner sermaye bütçesinin gider kalemleri her geçen gün artmakta ve döner sermaye bütçeleri bu yükü kaldıramamaktadır. Bundan dolayı da ek ödeme tutarları da olumsuz etkilenmektedir.

• Sabit ek ödeme tutarlarının genel bütçeden karşılanması durumunda döner sermaye bütçesinde %20 rahatlama imkanı sağlanmış olacaktır.

• Sabit ek ödemenin genel bütçeden karşılanması sonucunda personel, diğer kamu kurumunda çalışanlardan daha önce üst vergi dilimlerine girmeyeceğinden döner sermayeden ödenen mahsuplaşma (gelir vergisinden fazla kesilen tutar kadar personele ödenen para) oluşmayacaktır, dolayısıyla döner sermaye bütçesinden bir yük daha kalkmış olacaktır.

2. Sabit Ek Ödeme Oranının 15 Puan Artırılması Sağlık personelinin hizmet alanı olarak tehlikeli ve en tehlikeli hizmet iş kolunda olması, diğer mesleklere göre 7 gün 24 saat hizmet sunma durumu ve birebir insan sağlığı üzerine iş ve işlem yürütmesi gibi hususlar dikkate alındığında sağlık personelinin sabit ek ödeme oranlarının 15 puan artırılması gerekli ve hakkaniyetli bir talep olup kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sabit ek ödemede 15 puanlık artış her bir sağlık çalışanının sabit ek ödemesinde 195,80 TL’lik artışa tekabül etmektedir.

8 3. Dağıtılabilir Döner Sermaye Üst Sınırının Belirlenmesinde Hazine Payının Etkisi Dağıtılabilir döner sermaye üst sınırının hesaplanmasında kullanılan hazine payının yasal sınır olan %1 oranında hesaplanması sağlanmalıdır. TDMS’de (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) getirilen kısıtlama ile yasal olarak %1 olarak hesaplanması gereken hazine payının %15 olarak hesaplanması uygulaması ortadan kaldırılmalıdır.

4. Dağıtılabilir Döner Sermaye Üst Sınırının Belirlenmesinde Kalite Puanının Kullanımı Sağlıkta Kalite Standartları baz alınarak yapılan kalite değerlendirmelerinde sağlık kurumlarına verilen kalite puanlarının döner sermaye üst sınırının artırılmasında pozitif bir parametre olarak kullanılması sağlık hizmet sunumuna da pozitif katkı sağlayacaktır.

Hazine payının %1 olarak hesaplanması durumunda dağıtılabilir döner sermaye üst sınır oranı %39’dan %46’ya çıkmak suretiyle %7 artış göstermektedir.

Hekim Dışı Sağlık Personeline Yönelik Pozitif Performansa Dayalı Ek Ödeme Modeli Hekim dışı sağlık personelinin ek ödeme miktarlarının iyileştirilmesi ana felsefesinden hareketle aşağıdaki hedefleri içerecek şekilde bir ek ödeme modelinin uygulanması amacıyla sendika olarak hazırladığımız çalışma bu alanda önemli bir açığı doldurmak suretiyle yeni bir ek ödeme anlayışının hayata geçirilmesine katkı sunacaktır.

Hedefler:

• Benzer illerde, hastanelerde ve birimlerde çalışan sağlık personeli arasında dengeli ve hakkaniyetli bir ek ödeme ücretinin belirlenmesi • Teşvik edici ve motivasyonu sağlaması

• Etkin ve verimli olması

• Sağlık politikalarını desteklemesi

• Hasta güvenliğini sağlamaya katkı sunması

• Esnek bir algoritmaya sahip olması Kurum Kalite Puanı Dağıtılabilir Döner Sermaye Üst Sınıra İlave Edilecek Puan Değeri Dağıtılabilir Döner Sermaye Üst Sınırı(Mevcut) Dağıtılabilir Döner Sermaye Üst Sınırı(Yeni) ≥95 5 %46 %51 90-0,94 3 %46 %49 10

Genel Bilgiler:

• Bu model 7 pozitif gösterge ile 1 negatif göstergeden oluşmaktadır.

• Bu modelde sağlık personelinin çalıştığı birimin risk durumu ile sağlık tesisinin/birimin hasta güvenliğini sağlama durumu, sağlık tesisinin rolü, yönetici değerlendirmesi, eğitim düzeyi, PDC doluluk oranı, bölge gelişmişlik düzeyi ve aktif çalışma gün sayısı gibi göstergeler yer almaktadır.

• Her bir gösterge bir amaca hizmet etmek suretiyle teşvik edici bir hüviyete sahiptir.

• Her bir gösterge kendi içinde gruplandırılarak katsayı tayin edilmiştir.

• Bu uygulama ile ülke genelinde ek ödeme açısından iller ve hizmet birimleri arasında dengeli ve kabul edilebilir bir yapı ortaya konmuş olacaktır.

• 1. basamak sağlık hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerine yönelik ek ödeme modelinin dizaynı ve sistematiği hastane ek ödeme modelinin bir izdüşümü olacak şekilde kurgulanacaktır. 11 Bireysel Ek Ödeme Hesaplama Formülü Aylık Brüt Ek Ödeme Tutarı ((Sabit Net Ek Ödeme Tutarı + (Sabit Net Ek ödeme Tutarı x Pozitif Göstergelerin Katsayı Toplamı)) x Aktif Çalışma Gün Katsayısı

sağlıksen

3 YORUMLAR

 1. Hemşire sağlık memuru olmada ne olursan ol ileride bu mesleği yapacak kimseyi bulamayacaklar çünkü bu meslek sağlık çalışanları içinde en rezil en kotu meslek grubu dur.yaptigin iş belli değildir bir bakmışsın yoğun bakımda bir bakmışsın bir servsite acilde ameliyathane de memurluk ta nere olursa oradasın nereye eksik var git hemşire git sağlık memuru yaparlar.digerlerini sırtın sene bir yere veremezler laborant loaboratuarda röntgenci rontgeninde çalışır ama hemşire sağlık memuru okey taşı gibi vur abaliya nereye verirlerse oraya

  Hemşirelik ve sağlık memurluğu mesleğini yapacaksan 1) aileden çocukların dan baz gececen 2) bayramı haftasonu bu geçeni resmi tatili yaz kış tatilini unutacan 3) kamuda en düşük maaşı almaya razı olacan 4) hastanın altını bokunu banyosunu enfeksiyonunu bulaşıcı hastalığına razı olacan temizleyerek yapacan 5)herkesten önce ihtiyarlayacan yipranacan 6) bulaşıcı hastalığı çocuklarına yakınlarına bulaştırma ya razı olacan hepatit kkka vb vb

  Hemşirelik sağlık memurluğu yapacağına git kapıda bekçi ol daha iyi hasta ile hasta yakını ile ugrasacagina posta dagit bekçi ol gez dolas

  Bu hemşirelik ve sağlık memurluğu ileride tercih Edip yapacak kimseleri bulamayacaklarinda işte o zaman değerini kıymetini anlayacaklar zaten artık kimseler bu meslek grubu nu tercih etmiyor hastalara bakacak kimseyi bulamayacaklar bu maaşa

  Ben bir sağlık memuruyum işe başladığım günden beri 15 yıldır lanet okuyom bu mesleği sectigime düz memur ol saatin yaptığın iş bellidir nöbetin yok şiddet yok evrakla uğraş dur mis gibi odanda o kadar

  Hemşire ve sağlık memuru olarak hastanelerde çalışmada nerede çalışırsan çalışın hastanelerde n kaçan kaçana iş yoğunluğu sıfır TL döner sermaye vb vb

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here