İhraç Olan Doktorlar Özel Hastanede Çalışabilecek

İhraç Olan Doktorlar Özel Hastanede Çalışabilecek

Düzenleme yapılacak alanlardan birisi de, ihraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkanların özelde çalışabilmesine ilişkindir.

İŞTE TEKLİFTE YER ALAN DÜZENLEME

“EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturmasısonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri, sadece 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir. Ancak bunlardan Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, kamu görevine alınmamasına karar verildiği tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemezler. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülür. Bunların düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaz.”

Ancak kanun teklifinde ihraç olan personelin sadece özel muayenehane açabilmesine ve SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kurumlarında çalışabilmelerine imkan tanınmıştır.

Oysaki ülkemizde SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kurumu yok gibidir.

Düzenlemenin bu şekliyle yasalaşması halinde, zaten Devlet kurumlarında güvenlik nedeniyle çalışmalarına imkan olmayan 7 bine yakın doktorun, özel sağlık kurumlarında da çalışması engellenmiş olacaktır.

Eğer özel sağlık kurumu ihraç edilen personel ile çalışmak istiyorsa Devlet buna müdahale etmemelidir.

Ayrıca haklarında bir mahkeme kararı olmayanlar ile Sağlık Bakanlığındaki bir komisyon kararı sonrasında ihraçolanların aynı değerlendirmeye tabi tutulması da hukuki değildir. Bu şekildeki bir sınırlama en başta Anayasa’nın 48. maddesinde yer alan “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. ” maddesine aykırıdır.

Bu nedenle, teklifin, ihraç olunan personelin, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında çalışmasına imkan tanıyacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.