Kadroya Geçen 4 D li İşçi Sosyal Yardımlar

Kadroya Geçen 4 D li İşçi Sosyal Yardımlar , 4 d taşeron işçi çocuk yardımı, 4 d işçi yemek yardımı, 4 d işçi evlilik yardımı, 4 d işçi yol parası

Taşeron İşçi İken 4D Kadroya Geçen İşçilere Aylık Ücretle Birlikte Ödenecek Olan  Sosyal Yardımlar:
Yardım Türü Yardım Tutarı Ödeme Zamanı Açıklama
Çocuk Yardımı 25,00 TL/Ay Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek En Fazla 3 Çocuk İçin Ödenir
Yemek Yardımı 5,00 TL/Gün Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek Fiilen Çalışılan Günler İçin Ödenir.Kurum Yemek Veriyorsa Ödeme Yapılmaz.
Yakacak Yardımı  30,00 TL/Ay Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek —————–
Direksiyon Primi 2,00 TL /Gün Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için ödenir
Bulaşıcı Hastalık ve

Risk Primi

2,00 TL /Gün Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için ödenir
Silah Tazminatı  2,00 TL /Gün Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için ödenir
Taşeron İşçi İken Kadroya Geçen 4 D li  İşçilere Yılda Bir Defa Ödenecek Olan  Sosyal Yardımlar:
Yardım Türü Yardım Tutarı Ödeme Zamanı Açıklama
Öğrenim Yardımı İlkokul için 100,00(yüz)TL.

Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL.

tutarında öğrenim yardımı yapar.

Eylül Ayında İşçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez ödenir.Eğitim Yardımında Sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Bayram yardımı  75,00 /Yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından Bir Hafta Önce ——————
Taşeron İşçi İken Kadroya Geçen İşçilere Olaya Bağlı  Olarak Ödenecek Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:
Yardım Türü Yardım Tutarı Ödeme Zamanı Açıklama
Evlenme Yardımı 140,00 TL İşçinin Evlenme Tarihinden Sonra —————
Hastalık Yardımı 1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

Tabi Afet Yardımı 1000,00 TL Tabi afet zarar görüldüğü Zaman İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde ödenir.
Ölüm Yardımı İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır

İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Ölüm Olayı vukuu bulduktan sonra ————
Askerlik Yardımı 300,00 TL Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye ödenir ————————

 

KAYNAK : mevzuatinyeri