KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına
göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına
uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim
Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli
alınacaktır.
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
I-GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını
doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya
ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya
soruşturma altında olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu
olmamak,
f)- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Özel Şart: 1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
1- 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları
için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen
belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen
belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya istenen nitelikleri sağlamayan adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
www.ksu.edu.tr Adresinde Yayımlanan Başvuru Formu Ekinde İstenilen Belgeler : 1)- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2)- Diploma fotokopisi, 3)- Kimlik Fotokopisi, 4)- Özgeçmiş, 5)- Sertifika (istenmişse), 6)- İstenilen Alanda Çalıştığını
Gösterir Deneyim Belgesi ile Birlikte SSK Hizmet Dökümü 6)- 1 Adet Fotoğraf
1)- Birden fazla unvan için ve eksik belge ile başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
2)- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atama
yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
3)-Atamalar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucuna göre yapılacak olup, olumsuz olanların atamaları
yapılmayacaktır.
BAŞVURULAN KADRONUN POZİSYON SIRA NO UNVAN ADET
BRÜT MAAŞ ARANILAN NİTELİK
1 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 3 yıl genel cerrahi servisi deneyim sahibi olmak
2 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 2 yılı çocuk hematoloji onkoloji ve çocuk cerrahi servisi olmak üzere en
az 3 yıl deneyim sahibi olmak
3 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 3 yıl diyaliz ünitesinde deneyim sahibi olmak ve Hemodiyaliz ve
Periton diyaliz sertifikası sahibi olmak.
4 HEMŞİRE 1 3.101.90.-TL
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde
en az 3 yılı tıbbı onkoloji servis deneyimi olmak.
5 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 2 yılı tıbbi onkoloji servis deneyimi olmak üzere en az 3 yıl deneyim
sahibi olmak
6 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 3 yıl dahiliye servisi deneyim sahibi olmak.
7 HEMŞİRE 2 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 3 yıl yeni doğan yoğun bakım ünitesinde deneyim sahibi olmak ve NRP
sertifikasına sahip olmak.
8 HEMŞİRE 1 2.699.85.-TL
Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite
hastanelerinde en az 2 yıl genel cerrahi servis deneyimi olmak.
9
Diğer
Sağlık
Personeli
1 2.958.58.-TL
Üniversitelerin Ön Lisans Tıbbi Laboratuar bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla Üniversite hastanelerinin biyokimya laboratuarlarında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak