KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

0
35

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a, göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO

UNVANI

ADET ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE

GİDERLERİ

Eczacı

*

4 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Özel Bütçe
Fizyoterapist 5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Psikolog 1 Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Biyolog 1 Biyoloji Lisans Programından mezun olmak.

(Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Terapötik Aferez Eğitimi Sağlık Personeli Sertifikasına sahip olmak. Kamu Hastanelerinde en az 3 yıl çalıştığını belgelemek.)

Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (Solunum ayarlı rapyoterapi ve portal dozimetri eğitimi aldığına dair sertifikası olmak. Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde en az 5 yıl çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

(Radyoterapi Teknikerleri Derneği tarafından düzenlenen EORTC ve Radyoterapi eğitimine katıldığını belgelemek. Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde en az 5 yıl çalıştığını belgelemek)

Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 4 Anestezi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 2 Tıbbi Laboratuar Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 3 İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Protez ve Ortez Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 İş ve Uğraşı Terapisti Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe

*Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir. Sözlü sonucu göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına

engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D– Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

E- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

F- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

G- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler

1- 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi.

4- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6- 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.php)

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here