MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (014 nitelik kodlu Sağlık Teknikeri ve 015 nitelik kodlu Fizyoterapist döner sermaye gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Pediatri servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
002 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 (üç) yıl Göğüs Hastalıkları Servis deneyimi ve Kemoterapi, Bronkoskopi deneyimine sahip olmak.
003 Hemşire 1 (bir) Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde Yeni doğan Yoğun Bakım ve Pediatri Yoğun Bakım deneyimine sahip olmak, Ventilatör cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
004 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun Bakım ve en az 1 (bir) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Doğumhane deneyimine sahip olmak, Acil Obstretik Bakım Eğitimi almış olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
005 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl İç Hastalıkları Servisi ve Hematoloji hastalarına kemoterapi uygulama deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
006 Hemşire 1 (bir) Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli olmak, CRRT (Sürekli Renal Replasman Tedavisi) cihazı kullanabilme sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
007 Hemşire 10

(on)

Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
008 Hemşire 5 (beş) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
009 Hemşire 5 (beş) Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
010 Ebe 1 (bir) Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak, Hemşirelik Yeterlilik Belgesine sahip olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 4 (dört) yıl Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli olmak, CRRT ( Continuous Renal Replacement Therapies) Cihazı kullanabilme sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
011 Ebe 1 (bir) Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 (üç) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Doğumhane deneyimine sahip olmak, NRP (Neonatal Resuscitation Program) Sertifikası ve Gebe Eğitimci Sertifikasına sahip olmak.
012 Sağlık

Teknisyeni

1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Endovasküler Cerrahi, Girişimsel Anjio işlemlerinde deneyimli olmak ve C Kollu Skopi Cihazı kullanabilme sertifikasına sahip olmak.
013 Sağlık

Teknisyeni

1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Yetişkin Acil Servislerinde en az 5 (beş) yıl, Çocuk Acil Servislerinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
014 Sağlık Teknikeri 1 (bir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümlerinde en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak, Cihaz çekimleri (MR, BT, RÖNTGEN, SKOPİ) konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak, Magnetom Avanto Eğitim sertifikasına sahip olmak, Magnetom C Eğitim sertifikasına sahip olmak.
015 Fizyoterapist 1 (bir) Fakültelerin veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ünitelerinden deneyimli olmak, Temel Artroplasti Kursu ve Mekanik Ventilasyon Eğitim Programına katılmış olmak, Algoloji Kursu Katılım Sertifikasına sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kam u haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. (sadece atamaya hak kazanan adaylar için yaptırtılacaktır)

2- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mes ai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasında (www.mcbu.edu.tr) yayınlanan ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte yayınlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2- Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. e-devlet üzerinden alınan barkotlu öğrenim belgesi de teslim edilebilir.)

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların; ilan şartında belirtilen servis ya da alanda, en az ilanda istenen süre kadar çalıştığını gösterir şekilde çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak kaşeli-imzalı deneyim belgesi / Üniversite Hastanelerinden alınacak deneyim belgelerinin ilgili kurumun elektronik evrak kayıt sisteminden tarih ve sayı numarası almış şekilde olması gerekmektedir.)

5- Başvurulan nitelik kodunun Aranan Nitelikler bölümünde istenmişse, sertifika ve eğitim belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr