Memur Kendisine Yazılı Yapılan Tebliği Almak Zorunda mı ?

Memur Kendisine Yazılı Yapılan Beyannameyi Almak Zorunda mı?

Memurlara müesseselerince muhtelif sebeplerle memurluğa ait iş ve operasyonlarla ilgili olarak evraklar müesseselerince kendilerine bildiri edilmekte ve bildiri edilen bu evraklar memurlarca kabul edilmektedir. Ancak kendisine bildiri edilmek istenen evrakı almaktan imtina eden memurlarda bulunmaktadır. Memur kendisine bildiri edilen evrağı tebellüğ etmez ise alakalı memura disiplin cezası verilebilir mi?. Mevzuya ait olarak altta yayınladığımız karara göre memurun kendisine bildiri edilmek istenen evrağı tebellüğ etmemesi disiplin cezası gerektirmez istikametinde karar vermiştir. Alakalı karara göre memurun kendisine bildiri edilen evrağı kabul etmeme hakkı fa bulunmaktadır ve memur bu hakkını kullandığı için cezalandırılamaz.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2016/919 E. , 2016/3523 K.

“İçtihat Metni”

İstemin Özeti : …. olarak misyon yapan şikayetçinin, kınama cezasıyla cezalandırılmasına ait 8.5.2007 tarihli ve 176 rakamlı harekâtının iptali ile harekât nedeniyle kesilen teşvik ikramiyesinin legal faiziyle beraber tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; şikayetçinin kendisine beyanname edilmek istenen dokümanları almaktan imtina ettiğinden bahisle dava mevzusu operasyonun kuruluş edilmiş olduğu görülmesine rağmen, alakalının bildiriden imtina etmesinin bir hak olması karşısında bu hakkın kullanılmasının disipline ters bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği, dava mevzusu harekâtta hukuka uyarlık bulunmadığı, şikayetçinin kınama cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiilleri ile vazifeyi arasında zafer ve performans doğrultusundan bir ilişkinin bulunmaması karşısında, teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ait operasyonda da hukuka uyarlık görülmediği bahanesiyle dava mevzusu operasyonun iptali, şikayetçinin kesilen teşvik ikramiyesi nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının legal faizi ile beraber şikayetçiye ödenmesi yolunda Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyularak Antalya 1. Yönet Duruşmasınca verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 rakamlı kararın temyizen araştırılarak bozulması istenilmektedir.
Korunmanın Özeti : Korunma verilmemiştir.

Danıştay Muayene Hâkimi :
Görüşü : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK HALKI ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci ve Onbirinci Dairelerince, 2575 rakamlı Danıştay Kanunu’nun Ek 1. maddesi uyarınca yapılan ortak buluşmada işin gereği görüşüldü:
Yönet ve aidat duruşmaları tarafından verilen kararların temyiz yolu ile araştırılarak bozulabilmeleri 2577 rakamlı Yönetimsel Suçlama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen sebeplerden birinin bulunması halinde muhtemeldir. Yönet duruşmasınca verilen karar ve direndiği bahane, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde vazgeçilmesine, bu kararın beyanname tarihini izleyen 15 onbeş gün içerisinde kararın düzenlenmesi yolu sarih olmak üzere 02/06/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi