NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

0
57

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Giderleri Özel Bütçe, Öz Gelir ve Döner Sermayeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ÖĞRENİM BÜTÇE POZİSYON

TOPLAM

ARANAN NİTELİKLER
Hemşire Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik

Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Özel Bütçe 10
Hemşire Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik

Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Özel Bütçe 1 1 yılı Üniversite Hastanesinde olmak üzere, en az 3 yıl Ameliyathanede çalışmış olmak.
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Özel Bütçe 1 1 yıl Üniversite Hastanesinde olmak üzere, en az 2 yıl Ameliyathanede

çalışmış olmak.

Hemşire Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik

Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Özel Bütçe 1 3 yılı Üniversite Hastanesinde olmak üzere, en az 4 yıl Yoğun Bakım ünitesinde çalışmış olmak.
Hemşire Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik

Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak

Döner

Sermaye

3
Tekniker Önlisans Makine Bölümü Teknik Programlar Alanı mezunu olmak. Öz Gelir 1 *MEB Onaylı bilişim teknolojileri bilgisayar teknik servis ustalık ve usta öğreticilik belgesi olmak.

*Kurum otomasyon sistemleri yazılımların geliştirilmesi ve ORACLE veri tabanları konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

*Sanallaştırma (VMWARE, HORIZON VDI) teknolojileri yönetimi konusunda eğitim almış olmak ve en az 2 yıl tecrübeli olmak.

*Ağ topolojileri ve sunucu mimarileri konusunda en az

5 yıl tecrübe sahibi olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

1- 2016 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri olmalı

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ve ya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayları n müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlı ş beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanma ya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

IV- İSTENEN BELGELER:

Nüfus Cüzdan fotokopisi.

KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

2 adet Fotoğraf.

İş deneyimini gösterir belge.

Adres: Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

Tel: 0282 250 14-02

0282 250 14-12 0282 250 14-13

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here