PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK  PERSONELİ ALIM İLANI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK  PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğümde. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3)), sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra Unvanı KPSS Puan Türü Kadro

Sayısı

Aranılan Nitelikler
i HEMŞİRE KPSS (P3) 4 1 .Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Sözleşmeli Hemşirenin Vizesi “Hemşirelik bölümünden mezun olmak1‘ şartıyla verildiğinden, hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

I. GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3) 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4) 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunlan için KPSS(P3)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6) Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.

7) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durum olmamak (Heyet Raporu).

8) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4/B maddesinin «Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler» hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (http://www.pau.edu. tr/personel/tr)

2- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti)

4- 016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3)) sınav sonuç belgesi

5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

I. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği yada beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

/. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 2016 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayın ismi, işe başlaması için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca te bl ig at ya p, I maya ca ktı r. Aday la h iz met sözle ş mes i y a pı la ca k ol u p, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Adres . Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Kinikli Kampüsü Pamukkale/DENİZLİ

Tel. (0258)296 22 50 ‘