PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözle şmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b)fıkrasma göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2016 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır (Eczacı kadrosu hariç).

Sıra Unvanı KPSS Puan Türü Kadro

Sayısı

Aranılan Nitelikler
1 HEMŞİRE* KPSS (P3) 36 Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık

Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik BölümüLisans mezunu olmak.

2 HEMŞİRE* KPSS(P94) 3 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
3 HEMŞİRE KPSS(P94) 1 Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Bölümüne Eşdeğer Bölüm mezunu olmak ve Perfüzyonistlik yetki belgesine sahip olmak
4 RÖNTGEN

TEKNİSYENİ

KPSS(P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak.
5 RÖNTGEN

TEKNİSYENİ

KPSS(P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümü mezunu olmak.
6 SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS(P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji

Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun Dİmak.

7 SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS(P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon alanında lisans programından mezun olmak veya lisans eğitimi üzerine Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
8 SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS(P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümünden mezun olmak.
9 SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS(P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olmak.
10 SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS(P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri bölümünden mezun olmak.
11 ECZACI** KPSS Puan Şartı Yok 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
12 ECZACI** KPSS Puan Şartı Yok 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu ve alanında en az

10 yıl tecrübeli olmak.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

“”Sözleşmeli Persone’ Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel ünvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak

4- 2016 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunları için KPSS (P94), önlisans mezunları için KPSS (P93) ve Lisans mezunları için KPSS (P3)) sınav sonuç belgelerine sahip olmak.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.

7- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr)

2- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti)

4- 2016 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunları için KPSS (P94), önlisans mezunları için KPSS (P93) ve Lisans mezunları için KPSS (P3)) sınav sonuç belgeleri

5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir)

7- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durum olmadığını gösterir belge. (Heyet Raporu).

8- 12 nci sıradaki Eczacı kadrosuna başvuran adaylar için tecrübeli olduğunu gösterir belge. (Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan sigorta dökümü ve çalıştığı iş yerinden alınan çalışma belgesi)

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresinde yapılmayan veya postada meydana gelen gecikmelerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği yada beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayın ismi, işe başlaması için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kinikli Kampüsü Pamukkale/DENİZLİ

Tel. (0258) 296 22 50