SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NAKİL KURASI

0
47
Küçükçekmece'de bıçaklı 'yan baktın' arbedesi kamerada Yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir iş yeri ...

SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NAKİL KURASI

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle
yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete
Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7 nci maddesi hükümleri
çerçevesinde 01 – 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden yapılacaktır.
Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan
edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş
pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;
1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;
a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı
uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,
b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B
maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre
sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon
unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin
görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya
birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge’nin 7
nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev
yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge ’nin ek 1 inci maddesi hükümleri
kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları
kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu
personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet
sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve
başlayabilecektir.

2
4- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2018 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas
alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil
günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği
uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.
5- Sözleşmeli personel, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı
PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Sağlık
Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent
Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim
edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği
kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel
kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde
sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait değildir.
6- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde
Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri anılan mevzuata göre
incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura
tarihi ve diğer hususlar 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ( www.yhgm.saglik.gov.tr) ait internet adresinde) ilan edilecektir.
8- Personel, başvurusunun Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını PBS üzerinden takip
edebilecektir.
9- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli
olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kuraya dâhil edilen ve kura
sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here