Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Kurası

0
46

SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1
2019 YILI 2. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI
663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN
EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ
Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile
birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı’nın 10.07.2018 tarihli ve
4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer
Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun
olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş
pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.
Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti
nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı
ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel
olması şarttır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar
bu kuraya başvuramayacaktır.
Bu çerçevede;
1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu
ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;
a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel
durumunu,
b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında
kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını
veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,
c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri,
jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim
ya da savcı olduğunu,
ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu, eşine ait; halen görev yaptığı ve Sağlık Bakanlığı
personelinin görev yaptığı her iki il’e ait dolu/boş kadro ve pozisyon sayısını,

d) Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu
kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden alınmış belge ve eşinin engel
durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği ile,
belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona
yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2019 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma
esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi
tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.
3- Bu kuraya başvuranların, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine
imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 18.00’e
kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak
Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No: 9
06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermesi ya da elden
teslim etmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter
tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim
alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin
vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait değildir.
4- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret
gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik
ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
5- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde
Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun
olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 09 Ağustos 2019 Cuma
günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecektir.
7- Başvuruların Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.
8- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.
Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Metni  ve Boş Pozisyonlar yayınlanmıştır. Başvurular 22 Temmuz 2019 – 26 Temmuz 2019 (Cuma Saat 18:00’a kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden yapılabilmektedir.

İlan Metni
Kura Takvimi
Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Ek-2 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında görev yapanlar için)
Ek-3 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (c) bendi kapsamında görev yapanlar için)
Ek-4 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (ç) bendi kapsamında görev yapanlar için)
Ek-5 Form (Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)
Ek-6 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (d) bendi kapsamında görev yapanlar için)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here