SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU KURASINI AÇTI

SAĞLIK BAKANLIĞI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU KURASINI AÇTI

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile
birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı’nın 10.07.2018 tarihli ve
4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer
Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 01 – 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun
olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş
pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.
Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti
nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı
ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel
olması şarttır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar
bu kuraya başvuramayacaktır.
Bu çerçevede;
1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu
ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;
a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu,
b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında
kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını
veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,
c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri,
jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim
ya da savcı olduğunu,
ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve eşinin görev yerine ilişkin dolu/boş kadro ve
pozisyon sayısını, belgelendirenler, eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
2- Bu kuraya başvuracak olanların hizmet süresinin hesabında, 14 Eylül 2018 tarihi
itibariyle bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri
ile hafta sonu ve resmi tatil günleri çalışılmış sayılacaktır.
3- Bu kuraya başvuranların, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine
imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00’e
kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak
Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No: 9
06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermesi ya da elden
teslim etmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter
tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim
alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin
vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait değildir.
4- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde
Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun
olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 29 Ağustos 2018
Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( www.yhgm.saglik.gov.tr)
internet adresinde ilan edilecektir.
6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.
Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
7- Başvuruların Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.

Kuraya Başvuru Linkleri

Kura Takvimi
Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Örnek Form 1
Örnek Form 2