Sağlık Bakanlığına hemşire olarak atanacaklar dikkat!

Sözleşmeli olarak görev yapmakta iken görev yapmakta iken olduğunuz kuruma girişte kullanmış olduğu hemşirelik programı mezunu lise diplomasını Sağlık Bakanlığının sözleşmeli hemşire unvanlı sınavında başarılı olup atanmaya hak kazanmanız durumunda atamanın yapılması mümkün mü? 1 yıllık bekleme süresine tabi olur mu? Sabah memurlar cevaplıyor

657 sayılı Kanunun “İstihdam şekilleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde, “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı ek 1 inci maddesinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini; b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin çalıştıkları kurumlarında veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında unvan değişikliği yapmak suretiyle ilk defa alım prosedürüne uygun olarak bulundukları pozisyonlardan farklı unvanlara sahip olan pozisyonlara atanmalarına imkân sağlayan hüküm, öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanmaları kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

Kaynak : SABAH