Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4/B’li Sağlıkçı Alım İlanı Yayınladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere 4/B sağlık çalışanı alım ilanı yayınladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da taraf alan Ek 2. unsurun (b) ve (c) fıkrasına nazaran KPSS (B) öbeği puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara yekun 26 adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

GENEL VE ŞAHSI KURALLAR

A) Müracaat yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. unsurunda aşağıda belirtilen genel kaideler ile şahsi koşullar aranmaktadır. 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2- Son müracaat tarihi itibariyle 18-40 yaş arasında olmak, (41 yaşından gün almamış olmak) 3- Bu Kanun’un 41. hususundaki tahsil kurallarını taşımak, 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5- Türk Ceza Kanunu’nun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha ziyade vadeyle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı günahlar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak. 6- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7- 657 sayılı Kanun’un 53. hususu kararları saklı kalmak kaydıyla hizmetini devamlı yapmasına, köstek olabilecek akıl marazı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, 8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet ahdine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.

C) Rastgele bir Çevre Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak.

E) Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

F) Müracaatlarda “Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Testler Hakkında Yönetmelik Kararları uygulanır.

Aranın Nitelikler

Aranın Nitelikler 2019
Aranın Nitelikler
Aranın Nitelikler 2 2019
Aranın Nitelikler 2

MÜRACAAT FORMU, KONUMU VE MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

Müracaat yapmak isteyen adayların; //www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Müracaat Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen evraklarla birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Işçi Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Işçi Daire Başkanlığı Büro Müdüriyetine (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar yalnızca bir unvan için müracaat yapabilirler.

1. Müracaat Talep Formu (www.sbu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2. 2018 KPSS Imtihan Sonuç Evrakı

3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

4. İkametgah Evrakı (E-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir)

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakının Aslı yahut Noter Onaylısı (E- Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir)

6. İstenilen Sahada Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü

7. Isimli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir)

8. Askerlik Durum Evrakı (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir)

9. Özgeçmiş, evraklar ve sertifikalar.

10. Fotoğraf (2 Adet)

11. Yabancı Lisan Sonuç Dokümanı

12. Sürücü evrakı aslı ve fotokopisi

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.sbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin tarafına yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Başkaca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup olumlu sonuçlanması halinde bağıt imzalanacaktır. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Eksik yahut yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe münafi evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu bireylere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal getirisi ile birlikte tazmin edilecektir. İrtibat : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Işçi Daire Başkanlığı Adres : Hamidiye (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 34668 Üsküdar, İstanbul Tel : +90 216 418 96 16 (1409)