Sağlık Çalışanları 2020 Şubat’a Kadar Süreniz Var

Kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren Mal Bildirimi beyanıyla ilgili sağlık personellerine hatırlatma yapmak istiyoruz. Mal bildiriminde bulunulması gerekli malların olup olmamasına yada bu mallarında artış yada azalış olup olmamasına bakılmaksızın, 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi vermek zorundasınız.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda, mal bildiriminde bulunacak olanlar ile bildirimde bulunma ve yenileme halleri de düzenlenmiştir. Ayrıca bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”te de konuya ilişkin hususlara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesinde “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” denilmiş ve 125 inci maddesinde ise “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” fiilini işleyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Mal bildirimi verecek olan kamu görevlileri ve bildirim verme zamanı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre Mal bildiriminde bulunması gerekenler arasında; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri de yer almaktadır.

Kapsamdaki kamu görevlileri;

*İşe girişlerinde, mal bildirimi vermek zorundadırlar.

*Görevleri sone erdiğinde, mal bildirimi vermek zorundadırlar.
*Görevde oldukları sürece, sonu (0) ve (5) ile biten yılarda o yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi vermek zorundadırlar.

*Kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, mal bildirimine konu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarında, bildirimde bulunulmasını gerektirecek nitelikte değişiklikler olduğunda mal bildirimi vermek zorundadırlar.

2020 YILINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MAL BİLDİRİMİNDE NELER BEYAN EDİLECEK

Kamu görevlileri, 2020 yılına girdikten sonra en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi verecek. Bu bildirimde, sadece bir önceki bildirime göre değişen mallar değil, mal bildirimi kapsamındaki malların tamamına yer verilmesi gerekecek. Mal bildiriminde bulunacak olan kamu görevlisi; kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınmaz mallar ile kendisine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutarlardaki diğer malları bildirime konu edecek.

Buna göre, kamu görevlisi kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait; -Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) beyan edecek. -Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları; hisse senedi ve tahviller; altın ve mücevheratı; her türlü kara, deniz ve hava taşıt aracını; traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinalarını; inşaat ve iş makinalarını; hayvanları; koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları; hakları; alacakları; borçları ve gelirlerin herhangi birinin değerinin ilgili memurun aylık net maaşının 5 katından fazla olan kısmını beyan edecek.

2020 YILINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR BİLDİRİM VERİLMEMESİ

Mal bildirimi verilmesi için zorunlu tutulan süreler içinde bildirimde bulunmayan kamu görevlileri hakkında, cezai işlem ve/veya disiplin işlemleri başlatılması ve neticede de yaptırımlar uygulanması söz konusudur. Örneğin, Devlet memurunun süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmadığı durumlarda, 657 sayılı Kanun uyarıca ilgili memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmektedir. Ancak, Danıştay tarafından verilen bazı kararlarda, süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan kamu görevlileri ile ilgili olarak; “…, mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmelidir. …” şeklinde hüküm tesis edildiği de görülmektedir.

Öte yandan, mal bildiriminde bulunması gerektiği halde süresi içerisinde bu bildirimi yapmayan kamu görevlisi, ilgili makam (bildirimde bulunulacak olan makam) tarafından bildirim yapması için yazılı ihtarda bulunulmasına rağmen, 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığında, hakkında suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Ayrıca, verilen mal bildirimi, kamu görevlisinin daha önce vermiş olduğu bildirimle karşılaştırılmakta ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğunun, haksız mal edindiğinin, mal kaçırdığının veya mal gizlediğinin anlaşılması halinde de, hakkında suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

İNTERAKTİFPLUS İHBAR HATTI 2019

HaberSağlıkcılar.com Haberleri Kaynak Link Verilmeden Kullanılmaz.

 Facebook Sayfaımızı Buradan Takip Edebilirsiniz.

 Instagram Sayfaımızı Buradan Takip Edebilirsiniz.

⇒ Twitter  Sayfaımızı Buradan Takip Edebilirsiniz.

⇒ Linkedin  Sayfaımızı Buradan Takip Edebilirsiniz.

Haber Sağcıklar Android Uylamasını İndirmek için Buraya Tıklayınız.

Haber Sağcıklar İOS Uylamasını İndirmek için Buraya Tıklayınız.