Sağlıkla İlgili Hazırlanan Kanun Taslağı Elimize Ulaştı

Sağlıkla İlgili Hazırlanan Kanun Taslağı Elimize Ulaştı

Yeni hazırlanan kanun taslağında sağlık personelinin emeklilik iyileştirilmesi,yıpranma payı,nöbet saati,döner sermaye dağılımı ve bir çok konu yer alıyor

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI

MADDE 1- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat
İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus
Kanunun;
(1) 3 üncü maddesinin son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.
(2) 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli sebeplerle piyasada
bulunmayan beşeri tıbbi ürünler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, şahsi kullanım
maksadıyla reçeteli olarak yurt dışından temin edilebilir ve doğrudan hastalara verilebilir. Bu
şekilde temin edilen ruhsats ız ilaçların üreticilerinin ilk teminden itibaren iki yıl içinde ruhsat
başvurusunda bulunmaları şarttır. Ancak Bakanlar Kurulunca belirlenen ilaçlar için bu süre
uzatılabilir.”
(3) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21- Bu Kanunda tasrih edilen kaidelere riayet etmeyen veya memnuiyetlere
muhalif hareket eden ecza ticarethaneleri sahip veya mesul müdürleri ile sanat ve ziraat
işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu veya mahallî mülkî amir tarafından fiilin mahiyeti ve sonuçları gibi kriterler
dikkate alınarak ikibin Türk lirasından yirmibin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Fiilin bir yıl içerisinde tekerrürü halinde ceza bir kat artırılarak uygulanır. Bu maddelerin satışı
kamu sağlığı bakımından tehlikeli bir durum oluşturuyorsa, tehlike giderilinceye kadar geçici
olarak işletme faaliyetten menedilir.”
MADDE 2- 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanunun;
(1) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6 ncı maddede yazılı istida ve numuneler Sağlık Bakanlığınca tetkik ve tahlil edilerek veya

uygun görülen laboratuvarlarda tahlil ettirilerek aşağıda yazılı şartların mevcudiyeti halinde
izin verilmesine mütaallik muamele yapılır:”
(2) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki “ve” ibaresi “veya”
olarak değiştirilmiştir.
(3) 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20- 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere, bu Kanun
ahkâmına muhalif hareket edenlere fiilin mahiyeti ve sonuçları gibi kriterler dikkate alınarak
ikibin Türk lirasından yirmibin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Fiilin bir yıl
içerisinde tekerrürü halinde ceza bir kat artırılarak uygulanır.
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalarına ve diğer idarî yaptırımlara Bakanlık veya
mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.”
MADDE 3- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şu kadar ki, ölen eczacının çocuğu; bu müddetin hitamında reşit değilse reşit
oluncaya veya bu müddetler içerisinde eczacılık fakültesine girdiği takdirde 30 yaşını
geçmemek üzere bitirinceye kadar devam eder.”
MADDE 4– 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun;
(1) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler ve fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Sağlık Bakanlığınca, sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek personelin nitelikleri,
branşları, sayıları ve benzeri kriterler dikkate alınarak istihdam planlaması yapılır. 1219 sayılı
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesine göre birden
fazla sağlık kurum ve kuruluşunda meslek icrasında ve çalışma izni verilmesinde bu
planlamalar esas alınır.
“n) Devlet üniversitelerinin insan sağlığına yönelik teşhis, tedavi ve tıbbi rehabilite
edici hizmet veren yükseköğretim birimleri, sağlık hizmeti sunumu bakımından kamuya ait
hastane, vakıf üniversitelerine ait olanlar ise özel hastane sayılır. Bunlar, kurulması,

ruhsatlandırılması ve hizmet sunumu yönünden, hastanelerin tabi olduğu mevzuat
hükümlerine tabidir.
(2) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine “sağlık kurum ve
kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile araştırma ve geliştirme amacıyla kurulan
klinikler” ibaresi eklenmiştir.
(3) Ek 14 üncü maddesinde geçen “yılda en fazla dört yüz yabancı hastanın” ibaresi “
yabancı hastaların” şeklinde, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” ibareleri “Sağlık Bakanlığı”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hastanın ülkemizde tedavisi tamamlanıncaya kadar ayaktan kullanması gereken ilaç ve tıbbı
malzeme giderleri ile hastane tarafından lüzum görülmesi kaydıyla yıl içerisindeki kontrolleri,
yol ve konaklama giderleri bu madde kapsamında karşılanır.
(4) Ek 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek Madde 17- Tabip ve uzman tabipler her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarıyla 24/11/2004 tarihli ve
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine tabi aile hekimliklerinde yetmişiki yaşına
kadar çalışabilir.”
MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun;
(1) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “uzman olanlar,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları
çerçevesinde ve” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir..
“Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık
tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında,
tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık
hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapılabilir. İşbirliği protokolleri Sağlık
Bakanlığı ilgili birimi, ilgili üniversite ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamları tarafından
imzalanır ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun onayıyla uygulamaya konulur.

İşbirliği kapsamında Bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ikinci ve üçüncü
fıkradaki ve ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olarak, ilgilinin muvafakatiyle
ve kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yükümlülüklerini
aksatmamak koşuluyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenir. Bu
kapsamda verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretinin %50’sini
geçmemek üzere belirlenen kısmı hizmeti alan sağlık hizmet sunucusu tarafından ilgili hekime
ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunun görüşü
alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.”
(2) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Poliçelerin ilgili personel adına düzenlenmesi ve sigorta primlerinin yarısının yine ilgili
personelce karşılanması kaydıyla, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan
personelin zorunlu malî sorumluluk sigorta poliçelerinin merkezî alım suretiyle de temin
edilebilmesine yönelik düzenlemeler yapmaya Sağlık Bakanlığı yetkilidir.”
(3) 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendindeki “
teknisyeni” ibaresi “görevlisi” şeklinde ve “teknisyenliği” ibaresi “görevliliği” şeklinde
değiştirilmiş, aynı fıkranı (v) ve alt(y) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) Geçici 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında geçen “en az bir yıldan beri eczanede
çalışanlardan” ibaresi “en az bir yıl eczanede çalışmış olanlardan” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek
liselerinin sağlık bakım görevliliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu tarihe
kadar kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlar,
ancak bunlar ve daha önce ebe ve hemşire yardımcılığı programlarından mezun olanlar sağlık
bakım görevlisi meslek unvanını kullanırlar.”
MADDE 6- 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun;
(1) 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cezai ve idari müeyyideler
MADDE 15- (1) Hukuka aykırı olarak organ ve doku alan, satan, satın alan, satılmasına
aracılık eden, saklayan, nakleden veya aşılayan, organ veya doku teminine yönelik olarak ilan
veya reklam veren veya yayınlayan kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 91 inci maddesi uygulanır.
(2) Bu Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan,
bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve
satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara
yönlendiren veya bunlara yönelik ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişiler hakkında, fiil
daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve
bin günden ikibin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Bu fiillerin Türk vatandaşları
tarafından yurtdışında işlenmesi halinde, ilgili ülkede fiil suç oluşturmasa dahi fail bu fıkra
hükümlerine göre cezalandırılır.
(3) Bu Kanunun ek 1 inci maddesine aykırı fiili tespit edilen kişilerin sertifika ve izin
belgeleri iptal edilir ve ilgili alanda çalışmalarına izin verilmez..
(4) Bakanlıktan izin alınmaksızın organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi
açılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 3359 sayılı Kanunun ek 11 inci madde
hükümleri uygulanır.
(5) Bu Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde faaliyet gösteren
sağlık kurum ve kuruluşları hakkında fiilin niteliği ve tekerrür durumuna göre Bakanlıkça
faaliyet durdurma veya faaliyet izni iptali müeyyidesi uygulanır.”
(2) Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Ek Madde 1- (1) Doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi gereklilik
bulunduğu hallerde, kadın ve/veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yöntemlerle döllenmeye
elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme
hücreleri veya embriyo anne adayına uygulanabilir. Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında
gerçekleştirilir. Bu tedavi uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen tıbbi esaslar çerçevesinde

yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş hekimler tarafından ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan
üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde gerçekleştirilebilir. Üremeye yardımcı tedavi
uygulama merkezlerinin açılması, çalışması ve denetlenmesi usul ve esasları Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen
embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik
yapmak yasaktır.
(3) Başkasına ait üreme hücresi ve/veya embriyonun kullanılması suretiyle donasyon
işlemi yapılması ve bu amaçla üreme hücresi ve/veya embriyo bağışlanması, satılması,
bulundurulması, kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık
edilmesi yasaktır.”
“Ek Madde 2- (1) Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte
yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından
yapılabilir. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda eşlerin
en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşaması zorunluluğu aranmaz.
(2) Birinci fıkrada yer alan hususların dışında kalan canlıdan organ nakillerinin etik
açıdan değerlendirmesi, organ nakli başvurusunun yapıldığı ilde oluşturulan Organ Nakli
Değerlendirme Etik Komisyonları tarafından yapılır. Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin
bulunduğu her ilde Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulur. Komisyon
başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, acil durumlarda ise derhal toplanır
ve oyçokluğu ile karar alır.
(3) Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonlarının kararlarına karşı yapılacak
itirazları değerlendirmek üzere Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu teşkil edilir. Ulusal Organ
Nakli Etik Kurulu, itiraz üzerine komisyon kararlarını inceleyerek onaylar, iptal eder veya
komisyonun yerine geçip yeniden karar alır. Kurulun organ nakli başvurularına dair verdiği
kararları kesindir. Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15
gün içinde, acil durumlarda ise derhal toplanır ve oybirliği ile karar alır.

(4) Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu ve Organ Nakli Değerlendirme Etik
Komisyonlarının toplantıları gizli oturum şeklinde yapılır. Toplantıda alınan kararlara dair
bilgi ve belgeler gizlidir üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılamaz.
(5) Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonları ve Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu’
nun teşkili ile çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenir.”
MADDE 7- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun;
(1) 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında döner sermaye işletmesi
kurulabilir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı on
milyar Türk Lirasıdır. Bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre
artırılabilir.”
(2) 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlık merkez teşkilatındaki laboratuvarlarda çalışanlar ile taşra teşkilatında çalışan
personele döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun eczacı
unvanlı kadrolarına atanmış olanlar ile Kurumun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile
teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen
görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınca Bakanlık döner
sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde bir ayda
yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan
ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç)
toplamının; eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde
800'ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat
hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700'ünü, pratisyen tabip ve
diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500'ünü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda
görev yapan eczacılara yüzde 350’sini, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250'sini,

başhemşirelerde yüzde 200'ünü, diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez. Sağlık
Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı
yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları bir kat artırılarak uygulanır. İşin ve
hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık,
diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil
servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel Sağlık için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak
uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici
çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu
fıkradaki oranların yüzde 50’sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman
olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30’unu, diğer personele yüzde 20’sini geçmeyecek
şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sağlık Bakanlığının teklifi Maliye Bakanlığının uygun görüşü
ile belirlenen hastanelerdeki mesai dışı çalışma için yüzde 50 ve yüzde 30 oranı yüzde 100,
yüzde 20 oranı yüzde 30 olarak uygulanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele
yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı
olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde
emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca personele her ay
yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net
tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi
tutulmaz.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında kurulan döner sermaye işletmeleri, sağlık
hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık
kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim,
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi,
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ek
ödemede bulunulması terör, göç hareketleri, doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi
olağan dışı hâller sonucu Bakanlıkça belirlenecek olan sağlık tesislerinde personelin maruz

kaldığı döner sermaye gelir kaybının karşılanması amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek
için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere
Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.
Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan
kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bu ödemede,
profesör ve doçentler ile uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve
uzman diş tabipleri için, ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen yüzde 800 ve yüzde 700
tavan oranları; uluslararas ı sağlık hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından hak ettikleri
ek ödemenin bu oranların yüzde 60 ını geçmesi halinde bir kat, yüzde 80 ini geçmesi halinde
iki kat olarak uygulanır. Yüzde 100’ü olması halinde ise üst limit olmaksızın ek ödeme yapılır.
Dağıtılacak tutarın; yüzde 80’i birinci cümlede belirtilen personele tavan oranlarını
geçmeyecek şekilde; yüzde 20’si ile varsa birinci cümlede sayılan personele dağıtılan tutarın
fazlası, uluslararası sağlık hizmetlerinde görev yapan ve birinci cümlede belirtilenlerin
dışındaki diğer personele, ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen tavan oranlarının bir
katını geçmeyecek şekilde ek ödeme olarak dağıtılabilir. Uluslararası sağlık hizmetleri
kapsamında elde edilen gelirler ve ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir hesapta
izlenir.”
(3) Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek Madde 2- Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe
hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Ancak, Bakanlık tarafından teklif edilen ve Maliye
Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri Maliye
Bakanlığı tarafından yürütülebilir.”
(4) Ek 3 üncü maddesinin ikinci cümlesindeki “Kamu hastane birliklerinde” ibaresi “İl
ve ilçe sağlık müdürlüğünün” şeklinde ve ikinci fıkrasında geçen “33 üncü” ibareleri “42 nci”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci
maddesinin (c) fıkrasının ikinci paragrafına aşağıdaki cümle ile aynı fıkraya ikinci

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf
eklenmiş ve (h) fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “ek ödeme toplamı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak
ek ödeme hariç olmak üzere” ibaresi ilave edilmiştir.
“Yükseköğretim Kurulunun teklifi, Sağlık Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun
görüşü ile belirlenen üniversite hastanelerindeki mesai dışı çalışma için yüzde 50 oranı yüzde
100, yüzde 20 oranı yüzde 30 olarak uygulanır.
“Yükseköğretim Kurulu tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli
tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, (1) numaralı bentte belirtilen yüzde 800 oranı
bir kat arttırılarak uygulanır. Ancak bu oran mesai dışı çalışmalarda uygulanacak artırımlı
oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.”
“Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan
kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bu kapsamda
yürütülen tıbbi işlemlerde görev alan personelden (1) numaralı bent kapsamındaki öğretim
üyeleri için söz konusu bentte, uzman tabipler için ise (2) numaralı bentte belirlenen tavan
oranları; uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından hakettiği ek
ödemenin, söz konusu bentlerde belirlenmiş tavan oranlarının yüzde 60’ını geçmesi halinde
bir kat, yüzde 80 ini geçmesi halinde iki kat olarak uygulanır. Yüzde 100’ü olması halinde ise
üst limit olmaksızın ek ödeme yapılır.. Dağıtılacak tutarın; yüzde 80’i ikinci cümlede belirlenen
tavan oranlarını geçmeyecek şekilde aynı cümle kapsamındaki personele, yüzde 20’si ile
ikinci cümledeki tavan oranlarını aşan kısmı ise ikinci cümlede belirtilen personel dışında
uluslararası sağlık hizmetlerinde görev yapan (1) ve (2) numaralı bent kapsamındaki diğer
personele aynı bentlerde kendileri için belirlenmiş olan tavan oranlarının bir katını geçmemek
üzere ek ödeme olarak ödenebilir. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen
gelirler ve ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir hesapta izlenir.”
MADDE 9- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “6 saatten” ibaresi “4 saatten”

şeklinde değiştirilmiş, üçüncü cümlesine “130 saatten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
tıpta uzmanlık öğrencileri için 170 saatten” ibaresi eklenmiş ve nöbet ücreti gösterge tablosu
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gösterge
a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 210
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda,
bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan
tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
165
c) Diş tabibi ve eczacılar 145
ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 100
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 85
e) Diğer personel 65
MADDE 10- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun;
(1) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine “yürütmek üzere”
ibaresinden sonra gelmek üzere “aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları altmışbeş yaşına
kadar” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu şekilde kamu görevlisi olmayanlardan sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılan personel
hakkında 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaz.”
“Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin
süreleri otuz gündür. Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile
hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, mali yılsonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık
çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık
izin verilir, hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları
tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli
olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık
izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının

isteği üzerine;
a) Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi,
b) Eşinin, çocuğunun; kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü,
c) Eşinin doğum yapması,
hâlinde yedi gün izin verilir. Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan
önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle
ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta
eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun
olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan
önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının
isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin
kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, çocuğunu emzirmesi
için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,
ikinci altı ayda günde iki saat süt izni verilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev
yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme dönemi içindeki her bir mali yılda,
tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar
hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu
gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır.
Aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına Sosyal Güvenlik Kurumunca geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmesi durumunda, ilgililere ödenecek günlük ücret/hizmet bedeli tutarını
geçmemek üzere ödenen günlük ödenek tutarı ilgilinin günlük ücretinden/hizmet bedelinden
düşülür. Belgelendirilmesi kaydıyla Bakanlıkça veya il sağlık müdürlüğünce aile hekimlerine
ve aile sağlığı elemanlarına kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli
etkinliklere katılım için bir mali yılda en fazla beş gün izin verilebilir. 1219 sayılı Kanunun
geçici 9 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlayan aile
hekimlerinden hastane rotasyonu nedeniyle aile hekimliği görevlerini yürütemeyenler bu süre

zarfında izinli sayılır.
(2) 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aile hekimliği uygulaması kapsamında kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Sağlık
Bakanlığınca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler veya sağlık
hizmet planlamasına uygun olarak Bakanlıkça kişilerin aile hekimi değiştirilebilir. Her bir aile
hekimi için kayıtlı kişi sayısı; 1.000’den az 4.000’ den fazla olmayacak şekilde Bakanlık
tarafından belirlenir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1.000'den az olabilir.”
(3) Kanunda yer alan “aile sağlığı elemanı” ibareleri “aile sağlığı çalışanı” şeklinde, “
aile sağlığı elemanları” ibareleri “aile sağlığı çalışanları” şeklinde, “aile sağlığı elemanlarına”
ibareleri “aile sağlığı çalışanlarına” şeklinde, “aile sağlığı elemanlarının” ibareleri “aile sağlığı
çalışanlarının” şeklinde ve “aile sağlığı elemanlarıyla” ibaresi “aile sağlığı çalışanlarıyla”
şeklinde değiştirilmiştir.
[b]MADDE 11- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas
alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte
makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü
maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman
olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 20000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara ise
14000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave
ödeme yapılır.[/b] [color=#FF0000]EMEKLİLİKLE İLE İLGİLİ MADDE[/color]
Ancak, birinci fıkra kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü
maddesi uyarınca ilave aylık alanlara, anılan ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık
tutarının birinci fıkraya göre hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark
tutarı kadar ilave ödeme yapılır.
Birinci veya ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede
belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar

üzerinden ödenir.
Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde
faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun
1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.
Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan,(habersaglikcilar) sosyal güvenlik destek
primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak
veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını
kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle
yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle
birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği
tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir
ödeme yapılmaz.”
MADDE 12- 6/11/1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Bu Kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına geminin
ödemesi gereken indirimsiz sağlık resminin yüzde 25’i oranında idarî para cezası verilir.
Ancak idarî para cezası 1000 net tonluk geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi
tutarından az olamaz. Bu idarî para cezasını uygulamaya Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü görevlileri yetkilidir.”
Gemi sağlık resmi ve idari para cezalarından, kaptan, donatan ve acente müteselsilen
sorumludurlar.”
MADDE 13- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Kanununun ek 158 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının birinci cümlesine “eğitim ve araştırma hastaneleriyle”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde veya yurt dışında” ibaresi ve üçüncü cümlesine “
eğitim ve araştırma hastanesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça belirlenen”
ibaresi ile aynı fıkraya üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Mütevelli Heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği bir üye ile
Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip iki üye olmak üzere, toplam
beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti Rektör başkanlığında ilk toplantısını yapar ve bu
toplantıda üyelerden biri Mütevelli Heyeti başkanı olarak seçilir.”
“Bu kadrolara yapılacak atama ilanlarında diğer şartların yanında çalışılacak yerlere ve bu
yerlerdeki çalışma süresine ilişkin ilave şartlar belirlemeye, Rektörün önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”
[b]MADDE 14- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun;
(1) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki sıra eklenmiştir.
“19) İnsan sağlığına ilişkin
işler
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954
tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve
18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık
meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için
koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici
hizmetlerde çalışanlar;
60 YIPRANMA İLE İLGİLİ MADDE

Bu haliyle 1 yıla 60 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) 5510 4/a ve 4/c kapsamında olan tüm sağlık çalışanlarını (hekim, diş hekimi, hemşire, eczacı vb.) kapsıyor. 5510 sayılı kanunun 40.maddesinin 19.sırasına ekleniyor

(2) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi
olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,
2) Kadının 23 yaşından büyük, 39 40 yaşından küçük olması,
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması,
5) Eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü
olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde veya sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç
olmak kaydıyla kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen çiftin
sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik (2), (4) ve (5) numaralı alt bentlerde belirtilen şartlarla
en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın
tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme
yöntemi tedavileri,”
MADDE 15- 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 6 ncı
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Ruhsat almadan faaliyet gösterenler valilikçe faaliyetten men edilir ve onbin Türk
Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde saklanması zorunlu tutulan belge ve örnekleri saklamadığı tespit edilenler ile mevcut
ruhsatı kapsamı dışında faaliyet gösterenlere onbin Türk Lirası idarî para cezası uygulanır; iki
yıl içinde tekrarı hâlinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır; üçüncü tekrarında
artırımlı idari para cezası uygulanır ve on güne kadar faaliyeti durdurulur; dördüncü tekrarında
ise süresiz faaliyetten menedilir.”
MADDE 16- 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun;
(1) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak Yönetim Kurulu kararı ile enstitülerin merkezleri değiştirilebilir.”
(2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bu amaçla program ve
projeler geliştirmek” ibaresi “bu amaçla programlar, projeler geliştirmek ve danışmanlık
hizmeti almak” şeklinde ve aynı fıkranın (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
“j) Bilim insanlarının ve araştırmacıların yurtiçinde veya yurtdışında yetiştirilmeleri ve
geliştirilmeleri için ortam veya imkânlar sağlamak, ödüller vermek, projeler yürütmek, bu
projeler kapsamında bunlara usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenecek mali destekler
sağlamak ve ödemeler yapmak, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarı gösterenler ile
TÜSEB bünyesinde çalışanları izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu
amaçla 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine
İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenecek
karşılıklı veya karşılıksız burslar vermek.”
MADDE 17- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun;
(1) 40 ıncı maddesinin (ö) bendine “işyerlerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “
belediyelere ve il özel idarelerine” ibaresi eklenmiştir.
(2) 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) 28 nci maddenin ikinci cümlesindeki ürünler bakımından bu Kanunda belirtilen
idari yaptırımları uygulamaya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile il sağlık müdürü
yetkilidir.
MADDE 18- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
(1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “, görevde yükselme ve
unvan değişikliği eğitimleri ve benzeri eğitimleri” ibaresi metinden çıkarılmış, (p) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga (r) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“p) Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık
düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan
alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
r) Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği,
verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında
değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek.”
(2) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d)
bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir..
“d) Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri
kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması, ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşılması,
uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistikleri izlemek ve
değerlendirmek, sağlık istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak.”
(3) 25/A. maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri ile dördüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır..
(4) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “homeopatik tıbbi ürünler” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, insan vücuduna uygulanan biyosidal ürünler” ibaresi eklenmiştir.
(5) 42 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “yüz yatağın altındaki
hastane başhekimlerinin tabip” ibaresi “yüz yatağın altındaki hastanelerin ve 112 il ambulans
servisi başhekimlerinin tabip” şeklinde değiştirilmiş, yirmiikinci fıkrasına, birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Profesör ve doçent unvanına sahip tabipler de başhekim ve başhekim yardımcısı
pozisyonlarında görevlendirilebilir.”
(6) Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.
“EK MADDE 2- (1) Uluslararası sağlık hizmetleri alanda ülkemizde sunulan
hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini
desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler

ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde
bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ)
kurulmuştur. USHAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığıdır.
(2) USHAŞ’ın faaliyet konuları şunlardır;
a) Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki
belgesi vermek,
b) Ülkemizin sağlık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlendirmek ve desteklemek,
c) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunmak, verilen yetki
çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin
sözleşme yapmak, yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olmak,
ç) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vermek,
şikâyetler ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
tarafların karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak,
d) Ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını yapmak, sağlık sistemleri, sağlık finansmanı ve
kamu özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,
bu alanlarda sistemlerin kurulması ve geliştirilmesine ilişkin yurt dışı talepleri karşılamak,
projeler yapmak ve uygulamak,
e) Yurt dışında sağlık kuruluşu açmak, işletmek, ortaklık kurmak ve işbirliği yapmak,
f) Sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
g) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri
etkinliklerde bulunmak, araştırma ve yayın yapmak.
ğ) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler, hizmet sunum
standartları, akreditasyon kriterleri, fiyat tarifeleri ve hukuki düzenlemeler konusunda ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak,
(3) USHAŞ, bu Kanun ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu
Kanuna aykırı bulunmayan hükümlerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını

müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici
kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri USHAŞ hakkında
uygulanmaz.
(4) USHAŞ’ın hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine
Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden
kaynaklanan bütün mali haklar Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, USHAŞ’daki pay
sahipliğine bağlı oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından
kullanılır.
(5) USHAŞ’ın başlangıç sermayesi onmilyon Türk lirası olup, bu tutar Hazine
Müsteşarlığı tarafından karşılanır.
(6) USHAŞ’da, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanuna tabi personel istihdam edilir.
Çalışacak personel sayısı 75 kişiyi geçemez ve bu sayı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
İstihdam edilecek personele ödenecek ücret ile diğer tüm mali ve sosyal hakların aylık
ortalaması Yüksek Planlama Kurulunca şirket için belirlenecek üst sınırı aşamaz.
(7) USHAŞ, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.
(8) Yönetim kurulunda görev alanlara 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve
üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılır.
(7) Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık taşra ve
döner sermaye teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş biyolog, çocuk gelişimcisi, diş tabibi,
diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık
teknikeri ve sosyal çalışmacı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar,
pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde aynı unvanlı pozisyonlara; sağlık memuru ve

diğer sağlık personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, hizmete
alınmalarına esas öğrenim durumları dikkate alınarak pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve
birimde dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), odyolog, perfüzyonist ve
sağlık teknisyeni unvanlı pozisyonlara bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine
göre atanmış sayılır. Bu madde kapsamında atanmış sayılan sözleşmeli personel ile yeni
hizmet sözleşmesi imzalanır. Bir ay içerisinde yeni hizmet sözleşmesini imzalamayanların
istihdamları bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken;
a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik veya doğum nedeniyle görevlerinde
bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş
olanlar hakkında, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren,
b) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre aile
hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek
kalmaksızın,
bu madde hükümleri uygulanır.
(3) Bu madde kapsamında atanmış sayılanlar için bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
45/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan dört yıllık çalışma süresi, birinci fıkra uyarınca
yeni hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarihte başlar.
(4) Bu madde kapsamında atanmış sayılanların sözleşmeli personel pozisyonları, başka
bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların vize
cetvellerine eklenmiş ve bu şekilde atanmış sayılanlardan boşalan pozisyonlar ile bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca
vizelenmiş pozisyonlardan boş olanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Eklenmiş sayılan pozisyonlar ile iptal edilmiş sayılan pozisyonlar; unvanı, adedi, teşkilatı ve
birimi belirtilmek suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(5) Bu madde kapsamında atanmış sayılanların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrası uyarınca vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet

süreleri, iş sonu tazminatına esas hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınır.
(6) Bakanlık taşra teşkilatında uzman pozisyonunda sözleşmeli olarak görev yapan
personel, ihtiyaç halinde sayısı 50’yı aşmamak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren beş yılı geçmemek şartıyla Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında
görevlendirilebilir.
MADDE 19- 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği
Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte akdedilmiş sözleşmelerin
konusunu teşkil eden işlerde, yatırım döneminde yeni ihtiyaçların ortaya çıkmış olması ve bu
ihtiyacın, sözleşmede öngörülen iş değişikliği sınırları dâhilinde giderilememesi halinde, bir
defaya mahsus olmak üzere yapılacak iş değişikliğine Sağlık Bakanlığının talebi üzerine
Yüksek Planlama Kurulunca izin verilebilir; sözleşme sınırlar dışındaki ilave işin yaptırılması
için ayrıca yüklenicinin de muvafakati alınır.”
MADDE 20- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesi dördüncü
fıkrasının (e) bendine “Trabzon” ibaresinden sonra gelmek üzere “Rize” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 21- (1) Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.