SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

0
33

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 15 (Onbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. İnstagram sayfasında bütün iş ilanlarını bulabilirsiniz.

https://www.instagram.com/habersaglikcilarcom/  

UNVANKODUUNVANÖĞRENİMDURUMUADETARANAN NİTELİKLER
01HemşireYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak9*En az 2 Yıl Yoğun Bakım’da Hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
02HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*En az 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.* Genel Cerrahi Bölümü İleri Derece Laparoskopi Cerrahi ameliyatlarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
03HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Sürekli Renal Replasman (Hemodiafiltrasyon) tedavisi ve Terapatik Hipotermi cihazı kullanımı, hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olup belgelendirmek.* Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Kursu ve Erişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Kursu Katılım Belgeleri’ ne sahip olmak ve belgelendirmek.
04HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Sürekli Renal Replasman (Hemodiafiltrasyon) tedavisi ve Terapatik Hipotermi cihazı kullanımı, hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olup belgelendirmek.*İlk Yardım Belgesine sahip olmak ve Ameliyathane Hemşireliği, K.V.C. yoğun bakım hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olup belgelendirmek.
05HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1* Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Kursu Katılım Belgesi’ ne sahip ve Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.*3. Basamak Kamu hastanesinde, Acil Servis Mavi Kod resüsitasyon timinde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
06HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Yanık yarası pansumanı, akut ve kronik yara takibi pansumanı konusunda hemşire olarak eğitim almış olmak ve belgelendirmek.*Ostomi Hemşireliği konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
07HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1* K.V.C. yoğun bakım hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grub Sayfa 3 / 4 I.ÖZEL ŞARTLAR: 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 2. Ortaöğretim ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması. 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

II.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR:

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (31/12/2018- 14/01/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00)) 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.) 2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz edilecektir.) 3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.) 4. Ortaöğretim ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi) 5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler. 6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. 7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması halinde başvuru kabul edilecektir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Sayfa 4 / 4 Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

https://www.habersaglikcilar.com/kategori/ilan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here