Sözleşmeli Personelin Haklarında İyileştirme

Sözleşmeli Personelin Haklarında İyileştirme

Sözleşmeli personelin izinlerinde yapılan değişiklikler.Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, sözleşmeli personelin izinlerinde değişiklik yapıldı

Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1- Doğum izni

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

2- Süt izni

Daha önce sadece bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre, Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilecek

3- Doğum, evlenme ve vefat izni

Daha önce 4/B’li sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üçgün ücretli mazeret izni verilmekteydi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilecek

4- Mazeret izni

Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniylebir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilecek. Ancak burada amirin takdir olacak. Bu düzenleme yeni geldi. Daha önce böyle bir hak yoktu.

5- Evlat edinme izni

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. Bu düzenleme yeni geldi. Daha önce böyle bir hak yoktu.

6- Refakat izni

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir. Bu düzenleme yeni geldi. Daha önce böyle bir hak yoktu.

7- Vardiyalı işler ve istisnalar

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğininyirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

8- Evlat edinme halinde de ücretsiz izin alınabilecek

Daha önce sadece askerlik ve doğum için verilen ücretsiz izin hakkı evlat edinme durumunda da verilebilecek

Sözleşmeli personel