SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma vc Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 19 Ekim – 02 Kasım 2018

UNVAN KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
181001 Hemşire 1 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 6 ay Yoğun Bakım deneyimi olmak. Üniversitelerin yoğun bakım uzmanlık alanından temel yoğun bakım eğitimi almış olmak.
181002 Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimi olmak.

181003 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Belgelendirmek şartıyla Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dczcnfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfiizyon uygulamaları, Pulmoncr rehabilitasyon ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

181004 Diğer Sağlık Personeli 2 Üniversitelerin Elektronörofızyoloji bölümü Ön lisans programından mezun olmak.
181005 Diğer Sağlık Personeli 2 Üniversitelerin Eczane Hizmetleri Bölümü Ön lisans programından mezun olmak
181006 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan mezun olmak. (657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve 4- A sayılı cetvelde yer almayan) Belgelendirmek şartıyla Solunum Fonksiyon Laboratuvan Eğitimi almış olmak veya deneyimine sahip olmak.

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5- Güvenlik soruşturması vc/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İstenen Belgeler:

1- 1 adet dilekçe ( www.personej.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

2- 4 adet fotoğraf

3- özgeçmiş (CV)

4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2016 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans. 2018 KPSS Lisans sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Adli Sicil Kaydı, Yerleşim Yeri Belgesi

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.