Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi yeni Öğretim üyelerini aramaktadır  Başlıca Aranan Bölümler ;

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Temel Eğitim

Sosyoloji

Sağlık Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Ekonometri

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının
Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri
hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları,
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR
İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması
gerekmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi
kadrosu bulunmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 1

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu
doldurulacaktır.
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Özgeçmiş
4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı
yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas
alınacaktır.)
7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl
geçerlidir.
8- Yabancı Dil Belgesi
9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına
başvuracaklar için)
11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile
ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru : 23.10.2019
Son Başvuru : 06.11.2019
Ön Değerlendirme : 08.11.2019
Sınav Giriş : 12.11.2019
Nihai Sonuç Açıklanma : 14.11.2019

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk
başvurana aittir.
7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
10- e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin
doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya
hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi