T.C. Sağlık Bakanlığına Yerleşen Adayların Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

0
41
Havadist.com Şimdiki Haberler Listesi Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar T54 kategorisi 100m yarışında ulusal sportmen Zübeyde ...

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında 24/12/2018 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilmesi yapılanlardan atanmasına esas olmak üzere istenen belgeler ve atama ile ilgili duyuru

        İLAN METNİ

       Devlet Personel Başkanlığı tarafından 24/12/2018 tarihinde ilan edilen sonuçlara göre Sağlık Bakanlığı kadrolarına atanması uygun görülenler aşağıda belirtilen belgeleri ivedilikle ikamet ettiği, atandığı veya bulunduğu ildeki İl Sağlık Müdürlüğüne 25/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir.

        İSTENEN BELGELER:

1. İnternet adresimizde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir ),

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da geçerli).

3Mezuniyet Belgesi;

· Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

· Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

https://www.instagram.com/habersaglikcilarcom/

· Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,

· Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

· Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,

· Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

4. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

5. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

6. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7.  Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

Önemli; Askerlik durum belgesi ve adli sicil belgesini evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.

        ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!)

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

3. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

4. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

5. Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

6. Atamaya esas belgeler İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildikten sonra Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen şartlara ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve açıktan atama ile ilgili düzenlemelere sahip olan adayların ataması İl Sağlık Müdürlükleri emrine yapılacak olup il içindeki görev yeri Sağlık Müdürlüklerince belirlenecektir. Ataması yapılan personel 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup aksi halde aynı Kanunun 63. maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

Duyurulur

EKLER: Ek 1: Atama Başvuru Formu
               Ek 2: Mal Bildirim Beyannamesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here