Toplu Maaş Ödemesinde Asgari Geçim İndirimi

Duruşma Kararı İle Toplu Maaş Ödemesinde Minimum Geçim İndirimi

Mahkeme Kararı İle Toplu Maaş Ödemesinde Minimum Geçim İndirimi, Geçmişe Geçmişe Yönelik Taban Geçim İndirimi, toplu maaş ödemelerinde taban geçim indirimi her ay için verilir mi

Geriye Geçmişe Yönelik Minimum Geçim İndirimi

Mahkeme Kararı İle Toplu Maaş Ödemesinde Taban Geçim İndirimi

Ücretli olarak hizmet yapanlar her ay almış oldukları fiyatlarda Gelir Vergisi kanununda nokta alan düzenlemeler çerçevesinde minimum geçim indiriminden faydalanmaktadırlar.Bazı durumlarda memur ve personel üzere fiyat karşılığı çalışanların işyerleri ile ilişikleri çeşitli nedenlerle kesilmekte ve bu bireylerin işten çıkarılmaya karşı duruşmalara yaptıkları müracaat neticesinde eski hizmetlerine iadeleri sağlanmaktadır.

Göreve iade edilen memur yahut emekçiye ise vazifeden başka kaldığı devirlerle alakalı mali ve içtimaî hakları ödenmektedir.Yapılan toplu ödemelerde insana ödenecek maaş meblağı hesaplanırken hesaplamada her bir ay için mi minimum geçim indirimi uygulanacağı yoksa fiyatın ödendiği ayda bir sefer mi minimum geçim indirimi uygulanacağı kurumlarda tereddütlere neden olmaktadır.

Hususa ait verilen bir özelgede geçmiş devirlerde ödenmeyen maaşların toplu halde bir seferde ödenmesi halinde minimum geçim indiriminin ilgili toplu maaşın ödendiği periyoda denk gelen meblağ kadar uygulanması gerektiği geçmişte ödenmeyen her bir ay için taban geçim indirimi hesaplanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

İlgili özelgede konum alan görüşe nazaran 12 ay maaş alamayan bir kimseye bu 12 aylık maaş tek seferde ödenecekse ilgili kişi yalnızca toplu maaşın ödendiği aydaki taban geçim indiriminden faydalanacak ve geçmişe yönelik minimum geçim indirimi alamayacaktır.

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[32-16/4]-405297
Tarih: 30/11/2016

T.C.

GELİR YÖNETIMI BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Küme Müdürlüğü

Konu:Dava sonucuna nazaran işe başlatılan işçiye geçmiş periyotlar için yapılan fiyat ödemelerinde taban geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin Diyarbakır İşletme Müdürlüğünce yapılan test sonucuna nazaran işçi alınacakken Şahsileştirme Yönetimi Başkanlığı kapsamına alınmanız nedeniyle işe alım süreçlerinin iptal edildiğini, süreci iptal edilen bir kişinin dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı alması sonucu kişinin işe başlatıldığını, geçmişe dönük bir yılı aşkın bir müddet için fiyat ödemesi yapıldığını belirterek ilgili işçiye arkaya dönük olarak minimum geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci hususunda; fiyat, patrona tabi ve muayyen bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanununun “Asgari geçim indirimi” başlıklı 32 nci hususunda de Ecrin gerçek yordamda vergilendirilmesinde taban geçim indirimi uygulanacağı, mahsup edilecek kısmın fazlı olması halinde iadenin yapılmayacağı karara bağlanmıştır.

Vesair taraftan, minimum geçim indirimi tatbikine ait metot ve esaslara ait ayrıntılı açıklamalar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Umumi Bildirisinde yapılmıştır.

Anılan Bildirinin;” Minimum Geçim İndirimi Meblağının Hesaplanması” başlıklı 5 inci kısmında; “Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) meblağı, fiyatın elde edildiği takvim yılı başında beğenilen olan ve sanayi kısmında çalışan 16 yaşından büyük çalışanlar için uygulanan taban ecrin yıllık brüt fiyatına bu Bildirimin “3. Tatbikin Esasları” başlıklı kısmında bölge alan nispetlerin uygulanması ile bulunan meblağın, gelir vergisi tarifesinin 1. dilimine karşılık gelen orantıyla çarpımı sonucu bulunur.

A.G.İ. Yıllık Fiyatı = ( Minimum Fiyatın Yıllık Bürüt Fiyatı x A.G.İ. Oranı) x %15

Asgari geçim indirimi yıllık meblağı, ücretlinin minimum geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. Aylık yapılan fiyat ödemelerinde ise taban geçim indirimi, hesaplanan yıllık fiyatın 12’ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek minimum geçim indirimi meblağı, yıllık olarak hesaplanan fiyatın 1/12’sini geçemeyecektir.”, “6.Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti” başlıklı kısmında ise “Ücretliler, uygar durumları ve evlat sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Bildiri ekinde taraf alan “Aile Durumu Bildirimi” (EK:1) ile patronlarına bildirimde bulunacaklardır. “,

açıklamasına taraf verilmiştir.

Öte yandan, 166 Seri No.lu Gelir Vergisi Umum Bildiriminde ise Aralık-Ocak devri itibariyle yapılan ödemelere uygulanan gelir vergisi tarifesi hakkında açıklamalara nokta verilmiştir. Kelam konusu bildirimde yapılan açıklamalara nazaran bir fiyat ödemesinin tahakkuk ve ödemesi hangi ayda yapılmışsa bu ödemenin o ay fiyatı kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104 üncü hususları dikkate alınmak suretiyle vergi tevkifatı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıdaki karar ve açıklamalara nazaran; bir ay içinde yararlanılacak taban geçim indirimi meblağı, yıllık olarak hesaplanan fiyatın 1/12′ sini geçmemesi gerekir. Hasebiyle, anılan işçinin “Aile Durumu Bildirimi”ni Kurumunuza devranında vermiş olması halinde duruşma kararına istinaden geçmiş periyoda ait ödenen ecrin tahakkuk ve ödemesi hangi devirde yapılmış ise yapılan ödemenin o devrin ecri kabul edilerek ödemenin yapıldığı aya ilişkin minimum geçim indiriminin de yalnızca o devirdeki tahakkuk eden vergiden mahsup edilerek uygulanması, geçmiş periyotlar için minimum geçim indirimi uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Kaynak : mevzuatinyeri