Türkiye’deki Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Ali Atalı, bu konuda önde gelen isimlerdendir. Kahraman Maraş’ta açtığı güneş enerjisi santralleri ile enerji sektöründe söz sahibi olan Ali Atalı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından durumu hakkında bilgiler verdi.

Ali Atalı’ya Göre Türkiye’nin Enerji Yapısı

“Türkiye, enerji kaynaklarına olan talebin oldukça yüksek olduğu ülkelerdendir. 2000 yılında 78,8 Mtep olan birincil enerji kaynakları tüketimi, 2011 yılında 114,4 Mtep değerine çıkmıştır. Bu da şunu göstermektedir: Türkiye’de birincil enerji kaynaklarına olan talep, dünya ortalamasının 3 katı kadardır. Bu anlamda enerji talep artışının en hızlı olduğu ülke olan Türkiye, bu ihtiyacı karşılamak için yeterli kaynağa sahip değildir. Bu durum da bizim dışa bağımlılığımızı artıracak bir sebep olacaktır” diyen Ali Atalı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ne denli önemli olduğunu, bu parametrelerin gösterdiğini belirtmektedir.

Türkiye’deki Enerji Kaynakları

Türkiye’nin birincil enerji kaynakları üretiminde kömür ilk sırada, linyit kömürü ikinci sırada yer almaktadır. Sonrasında sırasıyla, hidrolik, biyokütle, petrol ve jeotermal ısı gelmektedir. Enerji kaynakları üretimi içinde doğal gaz, en son sırayı almaktadır. Türkiye’nin birincil enerji kaynakları üretiminde fosil enerji kaynaklarının payı %65,4, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %34,6 diyen Ali Atalı, bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların çok önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın artması ve fosil kaynakların fiyatlarının artması, enerji kaynakları ithalatına ödenen döviz miktarını da artırmaktadır diyen Ali Atalı, bunun ülkemiz açısından büyük ve tehlikeli bir rakam olduğunu söylemektedir.

Türkiye’deki Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli

Ali Atalı’ya göre, Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısından fosil kaynaklara göre daha avantajlı durumdadır. Ülkemizde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları içinde hidrolik ve biyokütle enerjisinin büyük bir orana sahip olduğunu da ekleyen Ali Atalı, ülkemizde son yıllarda enerji kaynaklarının potansiyelinin belirlenmesi ve üretim değerlerini yükseltilmesi için yoğun bir çalışmanın olduğunu ama bunun yeterli olmadığını belirtmektedir.

Hidroelektrik Kaynakları açısından Türkiye

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemli potansiyellerden birinin hidrolik enerji olduğunu söyleyen Ali Atalı, bu anlamda Türkiye’nin dünya teknik hidroelektrik potansiyelinin %1’ine, Avrupa ekonomik potansiyelinin %16’sına sahip olduğunu vurgular. Aynı zamanda Ali Atalı, ülkemizdeki hidroelektrik potansiyelin büyük bir kısmının hala kullanılamadığını ve bu konuda daha çok çalışma ve yatırım yapılması gerektiğini de özellikle belirtir.

Rüzgar Enerjisi Açısından Türkiye

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgar enerjisinin, gelişmişlik ve ticari anlamda en iyi enerji türü olduğunu belirten Ali Atalı, özellikle Çin’in bu anlamda çok fazla yatırım yaptığını belirtir. Türkiye’nin yüzölçümünün genişliği ve iklim özelikleri ile önemli bir rüzgar potansiyeli barındırdığını belirten Ali Atalı, bu potansiyelin yeteri kadar kullanılmadığından yakınmaktadır. Özellikle Ege ve Marmara sahillerinin rüzgar potansiyeli açısından gücünü belirten Ali Atalı, bu bölgelerde yapılacak her yatırımın çok kıymetli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi’nin, Orta Toroslar ve Doğu Akdeniz’in de rüzgar hızı değerleri yönünden, enerji üretimi için oldukça elverişli bölgeler olduğunu vurgulayan Ali Atalı, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları açısından cennet olduğunu belirtir.

Güneş enerjisi açısından Türkiye

Doğal enerji kaynaklarının pek çoğunun kökeni olan güneş enerjisinin, ısıtma ve elektrik elde etme gibi amaçlar için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ali Atalı, aynı zamanda güneş enerjisinin çevreci, temiz bir enerji kaynağı olduğunu da söyler. Türkiye bulunduğu konum gereği güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça iyi durumda diyen Ali Atalı, Türkiye’de yaklaşık 56.000 MW termik santral kapasitesine eşdeğer güneş enerjisi potansiyelinin bulunduğunu da vurgular ve ekler: Bu kaynağın tamamı kullanılabilse Türkiye, enerji devi bir ülke haline gelecektir. Bu anlamda kendisi gibi yatırımcılara çok büyük görev düştüğünü de söylemeden geçmez.