VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

UNVANI ADEDİ BÜTÇE TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 20 MERKEZİ – Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
HEMŞİRE 10 MERKEZİ – Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
HEMŞİRE 10 MERKEZİ – Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Ameliyathane Biriminde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
HEMŞİRE 5 MERKEZİ – Sağlık Meslek Lisesi Hemşi relik

Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Cerrahi Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 5 MERKEZİ – Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Dahili Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
HEMŞİRE 5 MERKEZİ – Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Çocuk Hastalıkları Biriminde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
HEMŞİRE 5 MERKEZİ – Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Çocuk Hastalıkları Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
EBE 2 MERKEZİ – Sağlık Yüksekokullarının Ebelik

Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(PARAMEDİK)

2 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Mezunu Olmak.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(PARAMEDİK)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Mezunu Olmak, Paramedik veya İlk ve Acil

Yardım İle İlgili Çalıştığını

Belgelemek, Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikasına Sahip Olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(ANESTEZİ)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Hastanelerin Algoloji Ünitesinde

Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

(ANESTEZİ)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Mekanik Ventilatör Bakımı Konusunda Eğitim Almak ve Bunu Belgelemek.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(ANESTEZİ)

4 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(ANESTEZİ)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Karaciğer Nakli Yapılan Bir Merkezde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
FİZYOTERAPİST 2 MERKEZİ – Fizyoterapist Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(RADYOTERAPİ)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak ve Radyoterapi Alanında Üniversite

Hastanelerinde Çalıştığını Belgelemek.

SAĞLIK

TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Nükleer Tıp Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(DİYALİZ)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Diyaliz Programı Ön Lisans Mezunu Olmak, Üniversite Onaylı Temel İlk Yardım Sertifikasına Sahip Olmak, Üniversite Onaylı Biyomedikal Kalibrasyon Sertifikasına Sahip Olmak.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(DİYALİZ)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Diyaliz Programı Ön Lisans Mezunu Olmak.
SAĞLIK

TEKNİKERİ

(EEG-EMG)

1 MERKEZİ – Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Elektrofizyoloji Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, En Az İki Yıl EMG Çekimi Deneyimi Olmak, Repetetif

Sinir Stimülasyon Testi Çekim Konusunda Deneyimli Olmak ve Bunu Belgelemek.

BİRİMİ: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRE 10 MERKEZİ – Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik

Bölümü Mezunu Olmak.

I- GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- İLK BAŞVURU TARİHLERİ: İlk Başvuru : 14.05.2018 Son Başvuru: 28.05.2018

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Yukarıda sayılan Pozisyonlar için KPSS 2016 (B) sınavından alınan puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun un 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.

3) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2- 2016 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

4- Adli Sicil Kaydı.

5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

AdresYüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

Tel: 0432-486 54 22